<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vem är det som tänker/känner/tycker/anser?


Många av de ideologiska föreställningarna (politiska och ekonomiska) utgår ifrån att människan är en rationell varelse som agerar utifrån logiska principer. Vi agerar efter vårt medvetande.
Personligen har jag alltid varit skeptisk mot detta synsätt. Jag tror tvärtom att vårt medvetande skapar mening åt våra handlingar och beteenden i efterhand.

När Zlatan gjorde mål för någon vecka sen var hans kommentar följande; "När jag såg att Henke jublade då jublade jag också." Hans medvetande visste inte att han hade gjort mål. Han hade bara agerat eftersom han hade gått på autopilot. Hans medvetande skapade en mening åt hans handling efteråt. Sen kom alla känslorna. (Slår mig nu att en del av syftet med meditation är att stänga av medvetandet.)

De som förklarar medvetandet bäst är de filosofier, biologer och psykologer som anser att medvetandet är något som uppkommer i efterhand. I deras värld är medvetandet ett sätt att skapa en högre mening åt ett tråkigt faktum: Överlevnad!

Kärlek, altruism, vänskap eller förmågan till abstrakt tänkande som vi anser skapar människan, är i deras värld en placebo för att hålla oss i schack, få oss att skapa en mening med livet. Tråkigt sätt att se på världen. Men detta leder kanske till att menningen med livet är precis det vi vill att den skall vara. No more no less.

Idag finns det en läsvärd artikel i DN-kultur som belyser detta. Jag skall beställa boken "The Quest for consciousness" av Christofer Koch nu. Jag avundas all de som ännu inte har läst "The selfish gene" av Richard Dawkins. Världen blir sig aldrig lik eftersom medvetandet förändras.

“Vem är det som tänker/känner/tycker/anser?”

 1. Anonymous Anonym Says:

  The Daou Report
  ALERT: FEMA'S Mike Brown resigns , giving more mileage to the now-infamous Bush quote , Brownie, you're doing a heck of a job.
  Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

  I have a work at home business site. It pretty much covers work at home business related stuff.

  Come and check it out if you get time :-)

 2. Anonymous Anonym Says:

  This is a excellent blog. Keep it going. Here's the resolve a lot of people are searching for; how to buy & sell everything, like music on interest free credit; pay whenever you want.

 3. Anonymous Anonym Says:

  A real enlightening blog. Don't stop now. This may be of interest to you; how to buy & sell everything, like music on interest free credit; pay whenever you want.

 4. Anonymous meru Says:

  Meningen med meditation är inte att stänga av medvetandet... Du kan lugna ned och stänga av tankarna, öppna medvetandet, och även fokusera medvetandet på något andligt (meningen med meditation är ju egentligen att fokusera medvetandet på Gud)- men inte kan man stänga av medvetandet.

  Jag har inte läst The Selfish Gene och livet ter sig så enkelt, smärtfritt och klart. Ingenting är komplicerat... Med lite blind tro så blir ju livet så enkelt... så fantastiskt enkelt... Rekommenderas:)

 5. Blogger qaisar Says:

  Du har rätt angående meditation. Jag gjode ett tankefel.
  Angående tro: Har försökt. Svårt. :-)

 6. Blogger Rolo Says:

  I really liked the information on your blog about Work At Home Business I have my own Work At Home Business Exposedblog if you would like to come and see what I have on mine