<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Den föreställda gemenskapen känns

2005-10-04 18.16 GMT
Är på Heathrow flygplats. Ser ett plan lyfta med bokstäverna PIA (Pakistan Airlines) på stjärtfenan. Känner en hemlängtan. Bendict Andersson har lärt mig att den nationella identiteten är en föreställd gemenskap och Jung har lärt mig att ”längtan efter hem” är en arketyp i den mänskliga naturen. Ett script som går igång på subjektiva markörer, oavsett om man är född i Pakistan eller i Morgongåva. Trots detta känner jag den starka längtan i hela kroppen även om den inte går att intellektualisera. Tänker som karaktären i Matrix: ”Jag vet att när jag stoppar in denna köttbit i munnen, skickas signal till min hjärna som säger att den skall uppleva en mör och saftig bit. Trots detta är det faktum att detta är gott och att jag njuter. Ignorans är en välsignelse!”. (Fri översättning)

Nästan tio år sedan jag var i Pakistan. Undrar om det fortfarande spelas klassisk pakistansk folkmusik under tiden planet görs startklar, eller om det fortfarande vid take-off läser en vers ur Koranen? Det slår mig att livet inte kan analyseras eller förstås, utan bara (upp)levas.

“Den föreställda gemenskapen känns”

 1. Anonymous Bella Says:

  varför åker du inte dit?

 2. Blogger qaisar Says:

  Alltid något som dyker upp. För varmt! För lite pengar (7000 kronor T/R). För mycket jobb. Tänkter alltid: Nästa år i Pakistan!

 3. Anonymous Bella Says:

  ahh, känner igen det då. Men fy fasiken vilken dyr biljett. Till Iran, som ligger ganska nära (?), kostar det ca 5000 T/R under högsäsongen....aja nog om det.

  Hoppas resan blir av, för ju längre man väntar desto större chock blir det sen när man ser hur förändrat landet är.