<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Jag är svensk


2005-10-04 21:15 GMT

Jag ser en viss tvekan i de övriga deltagarnas ögon när jag säger att jag är från Sverige. De är artiga! De ler och nickar.

“Jag är svensk”

 1. Anonymous Bella Says:

  hahahah


  eller nej, man kanske inte skulle skratta..

  kan ba tyvärr inte låta bli.

 2. Anonymous Tonårsmorsa Says:

  Skööönt! Älskar när folk tittar för att man säger eller gör det oväntade! Kram!

 3. Anonymous Meru Says:

  Du ser ju ut som en britt:)

 4. Blogger qaisar Says:

  Bella: Jag skrattade också inombords. Jag gjorde inte det lätt för dom.

  Meru: Du har helt rätt. :-) Det är det som är det paradoxala med att vara svartskalle i Europa, man kan lätt utge sig för (eller antas) att vara från vilket europeiskt land som helst. Det är ingen som vet om man är britt, svensk, norrman eller kanske t.o.m. holländare. På samma gång som man kan uppfattas som främling överallt kan man också känna sig hemma överallt.

 5. Anonymous Meru Says:

  Jag kom just på att jag har samma sorts upplevelse fast på ett annat sätt. Jag representerar hinduer i lite olika sammanhang, så när jag har mina traditionella kläder på mig, dvs när jag bär sari och har tilak på pannan (ett vaishnava märke, svårt att beskriva här och nu) så kan det vara lite utmanande för folk. Hinduer är bruna, inte vita svenskar... De ler dock vackert.

  Men jag tycker det ganska roligt att utmana människors föreställningar.

  Genom att du presenterar dig som svensk får de något att tänka på, och det kan väl aldrig vara fel.

  Men ytterst så spelar vi nog alla en roll mot vad vi är innerst inne.

 6. Blogger SANDRA Says:

  Men att det ska vara så jädra märkligt med var tifrån man kommer!
  Idag resre/flyttar folk till höger och vänster i världen.
  Och vad innebär det att vara svensk?
  Att båda föäldrarna är från Sverige?
  Då är inte jag svensk.
  Shit.
  Det har jag trott hela tiden...