<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Oui oui

2005-10-07 10:15 GMT

På konferesen är fransmännen de enda som har tolk i lurarna. Jag vet inte om detta är respekt eller bara pinsamt!

“Oui oui”

  1. Anonymous Tonåsmorsa Says:

    tack för kommentaren och den var väldigt välskriven, måste jag säga! Ja, ang. Fransmännen. Är det respekt eller pinsamt? Kan inte bestämma mig... Ha det bra! Kram!

  2. Anonymous Nikki Says:

    Hmmm.... jag skulle säga pinsamt för dem, respekt från oss andra :D