<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Panta rei


2005-10-05 10:11 GMT
På konferensen diskuterar 25 europeiska länder sina integrationspolitiska erfarenheter. Det slående är att representanter från alla 25 länder konstaterar gång på gång att just deras nation har under de senaste åren genomgått ”en dramatisk demografisk förändring”. Jag tänker: Har inte samhällen i alla tider alltid genomgått en konstant förändring? Människans sociala och kulturella utveckling har väl alltid handlat om förändring. Inget är konstant, bara själva förändringen. Panta rei!

Kanske behöver vi, liksom tidigare generationer, övertyga oss själva om att vi lever i en unik tid. Inget är som det någonsin varit. Allt är nytt!

“Panta rei”