<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Skillnad mellan storstad och STORSTAD

2005-10-06 19:48 GMT
Om man flyger över London nattetid förstår man vad som är skillnad mellan en riktig STORSTAD (London) och en vanlig storstad (Stockholm?). Det är lätt att förstå Durkheims jämförelse mellan sociala strukturer och levande organismer. Stora motorvägar är som e den stora pulsådern. Småvägarna är som vener och ännu mindre vägar är som kapillärer. Stadsdelar är som celler.
Härligt med stad så långt ögat når. Anonymitet, flera livsstilar i en och samma stad. Alla har något ställe där de känner sig hemma.

“Skillnad mellan storstad och STORSTAD”

  1. Anonymous Tonårsmorsa Says:

    PRECIS den tanken slog mig för ett bra tag sen,när jag reste från Dubai, när mörkret fallit. Det var så upplyst och vackert att det tog andan ur mig fullständigt. Har sedan dess alltid velat återvända för att besöka Dubai igen! Kram!