<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vem integerar vem?

2005-10-05 11:35 GMT

Representanter från alla EU-medlemsstater (kanske inte svenska och norska) menar assimilation när dom talar om mainstreaming och integration. Det gemensamma är de politiskt korrekta ställningstaganden, tex. ”Immigranter är inte en homogen grupp” eller ”Integration är tvåvägsprocess”. Trots detta talades det om att ”vi” måste se till att ”dom” integreras så snabbt som möjligt i ”vårt” samhälle.

I själva verket handlar det väl om att det är de existerande institutionerna, lagarna och normerna som skall integreras till den nya befolkningen, snarare än att de enskilda individerna skall integreras in i/till något?

“Vem integerar vem?”

  1. Anonymous Meru Says:

    Du har rätt. Intressant.