<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Att begrava en besvärlig fråga


Intressant text i dagens DN. Anders Isaksson argumenterar för att den nya regeringen (som den tidigare) har tillräcklig kunskap för att genomföra politik, men att utredningar och utvärderingar är till för att mer eller mindre begrava besvärliga frågor under en tid. Nyamko Sabuni lade ned den integrationspoltiska kommittén med liknande argument. På ett internt personalmöte, inom Justitiedepartementet under hösten 2006, sa hon raljerande att hon och regeringen har all kunskap de behöver för att genomför ändringar inom det integrationspolitiska området. Hon behövde minsann inga fler utredningsrapporter, nu skulle hon göra det den socialdemokratiska regeringen hade misslyckats med - KONKRET HANDLING. Hon skulle minsann klara av övergången från invandarpolitik till integrationspolitik.

Idag har det gått nästan 7 månader sedan Sabuni tillträdde posten som integrationsminister. Inget nytt inom det integrationspolitiska området har presenterats av Sabuni. Det enda som har aviserats är.......en ny (flyktingmottagnings)utredning. Och jag som trodde att Sabuni visste allt. Kanske försöker hon göra det hon beskyllde den förra socialdemokratiska regeringen för, nämligen begrava en besvärlig och svår fråga?

“Att begrava en besvärlig fråga”