<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Icke hållbart mångfaldssamhälle - en obekväm sanning


Jag tycker att den nya medvetenheten kring miljöfrågan är fascinerande. Över en natt (känns så) är alla miljöfrälsta och har ger uttryck för att verkligen fha örstått vikten av att motverka global uppvärmning. Även Statsministern Reinfeldt säger: Gore har påverkat mig. Också mitt parti, socialdemokraterna, tillsatte i veckan en särskild arbetsgrupp för att diskutera miljöfrågan.

Miljöfrågan har sannerligen på kort tid blivit en sexig fråga från att ha varit en angelägenhet för människor med fjällräven ryggsäck. Hur hände denna transformeringen? Slumpen (de milda vintrarna, orkanerna och jordskred)? Eller smart lobbying och PR (Al Gore och hans film, Perssons vision om det gröna folkhemmet)?

Funderar mycket på hur en liknande medvetenhet kring behovet av ett hållbart mångfaldssamhälle skulle kunna växa fram. Behövs det några katastrofer för att väcka människors medvetenhet. Brinnande förorter? Eller kanske en film av någon annan Al Gore som beskriver vad som händer om vi inte lyckas skapa ett hållbart mångfalddssamhälle? Segregation! Misstänksamhet! Utanförskap! Utslagning!

Det finns många paralleller mellan miljö och mångfaldsfrågan. Det handlar om att ställa om samhället till en annan ordning. I annat fall hotas vår existens. Det handlar också om att ladda om mångfaldsfrågan från en invandrarfråga till en fråga som angår alla.

“Icke hållbart mångfaldssamhälle - en obekväm sanning”