<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kvinnliga imamer, javisst!


Just nu diskuteras kvinnliga imamer i Studio ETT på P1. Jag instämmer till fullo i Mohammed Omars argument om att Islam måste följa sin tid. Det går inte att bara se hur det faktiskt var under profeten Muhammeds tid, utan det är intentionerna bakom olika påbud som behöver skärskådas. Muslimer måste gå i bräschen för jämställdhetsarbetet. Om kvinnor vill bli imamer så ska dom få bli det. Som Mohammed Omar har sagt: Det handlar om Islams överlevnad. Islam och muslimer måste följa sin tid. Läs Omars angelägna artikel i Expressen om att vi måste få fler kvinnliga imamer.

Luciano Astudillo (s) har också drivit en annan fråga som är viktig om vi ska kunna färga islam blågul, nämligen behovet av en svensk imamutbildning på högskolenivå.

“Kvinnliga imamer, javisst!”

  1. Anonymous Krister Says:

    Keyser Söze, kul att se att du bloggar igen! Hade helt missat det.