<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mångfaldens ying och yang

Niklas Ekdal skriver bra i dagens DN om mångfaldens betydelse för Europas dominans i världen de senaste 500 åren. Han hänvisar till den brittiske historiken Timothy Garton Ash som också anser att mångfalden är det viktigaste nyckelordet för att förstå Europas framgång.

Länge har den politiska diskussionen, i Sverige, handlat om huruvida mångfalden är något önskvärt eller inte. Som om mångfalden kan väljas bort eller att klockan kan vridas tillbaks. Sanningen är den att mångfalden är en lika naturlig del av samhället som dalahästen. Mångfalden kan inte väljas bort, Sverige ÄR ett mångfaldssamhälle.

Den framtida politiska diskussionen bör istället handla om hur mångfalden ska bli en utvecklande kraft istället för en förgörande. Mångfalden har dessa två motstridiga dimensioner inom sig. Olikheter kan bidra till ett kreativ och öppen klimat, men olikheter kan också bidra till splittring och rädsla. Allt handlar om hur vi hanterar olikheterna.

Enligt en notis i gårdagens DN (kan inte hitta den på nätet) ska Socialdemokratin tillsätta flera arbetsgrupper för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Min förhoppning är att det har tillsatts en särskild grupp som ska diskutera skapandet av ett hållbart mångfaldssamhälle. Mångfaldsfrågan förtjänar ett särskilt uppmärksammande som miljöfrågan. Det räcker inte med att stoppa in denna viktiga framtidsfråga bland andra sakfrågor.

Mångfalden måste handla om mer än bara hur vi ska få flera "invandrare" i arbetslivet. Det handlar om att alla ska med på alla plan och i alla sammanhang.

Etiketter: ,

“Mångfaldens ying och yang”