<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Persson inte en buffel utan en underdog


Jaktsäsongen på Persson är igång. Han är definitivt ett lovligt byte som inte kan utgöra något hot. Ständigt poppar det upp röster om hur bufflig och hemsk Persson är och har varit under sin tid som ordförande. Man undrar ju varför inte dessa röster hördes när det fanns en poäng med att komma med kritik som kunde ha lett till förändring. Kanske för att det tidigare var riskabelt att uttrycka negativa åsikter och synpunkter om Sveriges statsminister.

Själv har jag fått en mer positiv syn på Persson efter att ha sett Erik Fichtelius dokumentär, Ordförande Persson. Persson ger ett mer mänskligt intryck, en person som blir arg, skämtar, är rädd och har paranoia. Tidigare hade jag en övermänsklig bild av Persson, han var liksom inte mänsklig och vardaglig. Tycker att Fichtelius har gjort ett bra jobb med att porträttera människan Göran Persson. Spännande!

“Persson inte en buffel utan en underdog”

  1. Anonymous Anonym Says:

    Att kalla Göran för underdog var kanske lite för mycket sagt....