<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sluta se nyanlända som utsatta offer

Catalán och Ruwaida skriver en pinsam text idag på SvD brännpunkt. Jag blir jäklit provocerad av deras text. Vilka är dom att utgå i från att muslimer och invandrade personer utgör "utsatta grupper"?

Ruwaida och Cataláns omhändertagande perspektiv, som de ger uttryck för i artikeln, visar att de själva har en minst lika fördomsfull bild av invandrade personer som Ulf Kristersson. Själv anser jag att Kristerssons resonemang är lika galet trots att alla nyanlända invandrade inte är "utsatta" och några det är synd om. Personer som väljer att fly är starka människor som vågar bryta upp och lämna allt bakom sig för en ny start. Vi MÅSTE sluta med att se invandrade personer som svaga och utsatta varelser som behöver beskyddas från onda rasister. En stor del av flyktingmottagandets brister har sin grund i ett sådant omhändertagande synsätt som Ruwaida och Catalan ger uttryck för.

Dessutom är det så att om jag skulle vara rasists så skulle jag få vatten på min kvarn av Catalán och Ruwaidas text. I första stycket försöker de fastslås att hedersvåld är som annan våld eftersom det inte finns några kulturella aspekter (jag håller med om detta). Sedan försöker de i efterföljande text rättfärdiga våld som sker (bland invandrade personer) genom att hänvisa till "de strukturer som orsakar allt våld i nära relationen". De lyfter fram sådant som har att göra med SFI och stödet till rasism och diskriminering.

Asså Catalán och Ruwaida, nu får väl ni ändå bestämma er; förekommer det en särskild form av våld bland personer födda i vissa delar av världen eller inte? Om ni inte tycker det, varför försöker ni rättfärdiga, det ni benämner som, "våld i nära relationer" genom att hänvisa till att SFI och Terrafem inte har fått resurser? I stora delar av er text argumenterar ni helt plötsligt för att det förekommer ens särskild forma av (heders)våld bland personer som är födda utomlands MEN som det finns strukturella orsaker till.

Vänsterpartiets text i samma SvD är SUPER! Så ska det låta. Luciano Astudillo skriver också bra i sin blogg om detta. Over and out!

“Sluta se nyanlända som utsatta offer”

  1. Anonymous Kalle Larsson Says:

    Tack för beröm. Kalle Larsson (v)

  2. Anonymous Nikos Tsakiridis Says:

    Kritik ska riktas mot den fråga saken gäller. Mäns våld mot kvinnor handlar debatten om. Att i detta sammanhang få läsa om att miljöpartiet vill satsa 20 miljoner kr till SFI känns oäkta och oengagerat. /NT