<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vem är värderingsfri?

Mycket intressant inslag idag i radioprogrammet Medierna om huruvida politiskt aktiva kan/får vara journalister eller om ett starkt engagemang hindrar objektiviteten. Liknande diskussion förekommer också bland byråkrater: Går det att vara objektiv tjänsteman och samtidigt vara politiskt aktiv?

Personligen tycker jag att det ligger mkt i Gustav Fridolins resonemang om att lyssnarna, läsarna och tittarna har lättare att bedöma objektiviteten i hans alster eftersom hans ståndpunkter redan är kända. Att det är svårare att bedöma objektivitet hos de journalister som inte skyltar med sin politiska hållning. Samma sak gäller tjänstemän.

Ingen människa är värderingsfri. Dessutom är det beundransvärt med politiker som tar time-out och gör annat istället för att politiken blir deras livsyrke och enda identitet.

Etiketter: , ,

“Vem är värderingsfri?”

  1. Anonymous Joanna Says:

    Håller med! Fridolin är grym. Hälsar Joanna, kursare i aftonskolan. www.joanna.bloggsite.se