<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Small, medium eller large

måndag, april 30, 2007 by qaisar

Hittade detta hos Vänstra stranden. Fångar precis det jag vill förmedla men inte alltid förmår att uttrycka:

En identitetspolitik som säger ja till djupen i det mänskliga och ifrågasätter vad som är normalt, den stödjer jag. Då får vi alla växa, interagera och utvecklas. Men en identitetspolitik som kopplar samman rättigheter och identiteter den förnekar jag.
Jag tror inte på en politisk inriktning som helt förnekar identitetsaspekten (small), och jag tror inte på en politisk inriktning som plattar till människor och sorterar in dom i identitetsgrupperingar som fungerar som fängelse (large). Därför förespråkar jag en tredje väg, medel, där identiteter erkänns ha betydelse, på individnivå, men inte på gruppnivå. Politiken ska därför erkänna och underlätta att individer komponerar sin egen unika identitet genom att plocka av den buffén som globaliseringen dukar upp.

Skapa ett hållbart mångfaldssamhälle

by qaisar

I senaste AIP försöker Luciano Astudillo ifrågasätta att integrationsfrågan decimeras till att handla om att fixa jobb till invandrade personer. Det är bra! Integrationsfrågan måste handla om så mycket mer. Det handlar om hur vi ska skapa ett samhälle för alla - oavsett hud- eller hårfärg, religiös identifikation, födelseland eller andra livsideal än den majoriteten delar.

Det är svårt att ifrågasätta det enkla påståendet om att "arbete är vägen till integration". Det är ett mantra som många upprepar. Jag har frågat detta tidigare men gör det igen: Vad innebär detta konkret? Vad är integration? Varför skulle förutsättningar för min delaktighet i samhället vara mer breonde av att jag har en sysselsättning än för t.ex. en som heter Andersson?

Sossarnas politik för att skapa ett hållbart mångfaldssamhälle (skit samma vad man kallar politiken) bör handlar om följande punkter:

* Ifrågasätt förlegade begrepp som etnicitet, kulturell idenitet och andra begrepp för att grupper "dom andra".

* Diskutera vad som ska utgöra det sammanbindande kittet i samhället. Medborgarskap? Annan form av samhällsmedlemskap.

* Politiken ska inte byggas på en förlegad problembild. När politiken formuleras ska problembilden utgår ifrån det samtida mångfaldssamhället och de behov och utmaningar som befolkningen upplever idag.

* Ifrågasätt varje generellt politiskt system, åtgärd eller insats om den passar den samtida befolkningen. Eller om den utformad för en annan befolkningssammansättning är den samtida. Skapa inte två politiska lösningar, en för "oss" och en för "dom" även om intentionerna är hederliga och beundransvärda. Undvik m.o.a. den strukturella diskrimineringen som segregerar samhället i ett "vi" och ett "dom".

* Ifrågasätt ryggmärgsreflexen att alltid diskutera flyktingmottagningen och mångfaldssamhällets utmaningar i samma andetag. Flyktingmottagnignen är en pusselbit, liksom skolan, äldrevården, arbetsmarknaden eller den kulturella sektorn.

* Ta det upplevda utanförskapet på allvar, såväl den som upplevs av infödda som hitflyttade svenskar. Människor som upplever att de inte har en självklar plats i samhället tenderar att skapa enklaver eller attraheras av krafter som erbjuder dem alternativ identifikation.

* Se alla som bor och verkar i Sverige som svenskar. Uppdatera den existerande bilden av svensken och svenskheten.

* Sist, men inte minst, bekämpa all diskriminering som handlar om att människor behandlas annorlunda för att de inte passar in i föreställningen om det normala, såväl den positiva som den negativa särbehandlingen.

Tips till Mona Sahlin

by qaisar

Inför framtida debatter med SD och andra främlingsfientliga krafter:

http://vittoljud.levandehistoria.se/sektion_jagarinte.html

Tvång, ett halvt steg

by qaisar

Enligt ekot ska sossarna stå inför en svängning i eget-boende-frågan (EBO). Detta är inte helt sant. Även den tidigare socialdemokratiska ministern, Jens Orback, förespråkade en linje där boendevalfriheten för asylsökande skulle begränsas. Orbacks metod var att begränsa individens frihet genom att ta bort ekonomiskt stöd till boende under asyltiden, vilket skulle indirekt tvinga individen att bo i ett anvisat anläggningsboende. Den "nya" inriktningen är istället att tvinga kommuner att ta emot flyktingar. Det är ett steg i rätt riktning, även om det inte är en fullträff.

Ett problem idag är att asyltiden (under tiden flyktingskäl prövas) är alltför lång. I genomsnitt var väntetiden 371 dagar för asylsökande under år 2006 (siffra från Migrationsverkets årsredovisning för år 2006). Även om asylsökande bor bra i anläggningboende är risken att passiviseras överhängande om man inte kortar den tid som asylsökande lever i ovisshet. Det är inte mänskligt.

Dessutom visar forskningen att sist flyktingmottganingen byggde på att alla asylssökande anvisades plats (den s.k. Hela-Sverige-strategin) gav andra negativa effekter som minskade chanser till att få ett fotfäste på arbetsmarknaden.

Följande behöver man göra för att få tillstånd en effektivare asyl- och flyktingmottagning.

* Viktigast av allt är att förkorta och effektivisera asylprocessen. Människor ska inte behöva leva i ovisshet längre tid än nödvändigt.
* Slå ihop asyl- och flytingmottagningen så att det inte är två processer. Idag måste flyktingar börja om från början när de får uppehållstillstånd trots att de kanske har bott och arbetat i Sverige under 2 år. Ge också asylsökande möjlighet till att få introdcerande insatser om väntetiden blir längre än 3 månader.
* Inför en asyl- och introduktionslag som pekar ut myndigheter och kommuners ansvar så att människor inte faller mellan stolarna.
* Ge kommunerna full kostnadstäckning för deras kostander som uppkommer i samband med asyl- och flyktingmottagningen. De kommuner som säger nej till asylsökande och flyktingar ska inte få gömma sig bakom ekonomiska argument.

Har tidigare skrivit ett inlägg om detta när jag jobbade på tidigare Svenska kommunförbundet. Tycker att texten fort farandehåller.

Orealistiska förväntningar, Sahlins största hinder

by qaisar

Till det senaste numret av AIP följde S-kvinnornas tidning, Morgonbris, med som bilaga. Hela tidningen hade mer eller mindre vigts åt Mona Sahlin. Det som var slående var att flera av beskrivningar av Sahlin kändes som övermänskliga och svåra att leva upp till.

För Mona Sahlin (och socialdemokratin) utgör inte det största hindret av dalande opinionssiffror eller av alliansregeringens framfart. Det största hindret mot Sahlin är de höga (och många gånger orealistiska) förväntningarna som klistras på henne av andra socialdemokrater.

Många av förväntningarna som tillskrivs Sahlin är inte möjliga att motsvara hur väl Sahlin än sköter sin nya roll som partiledare. Risken finns att när champagneyran efter extrakongressen har lagt sig och när Sahlin börjar tydligare profilera den nya inriktningen kan flera av dagens påhejare bli besvikna om deras hjärtefråga inte har Sahlin tillräckliga uppmärksamhet. Det är alltid lättare att slå i underläge snarare än att infria höga förväntningar.

Sahlin förtjänar en ärlig chans. Det bästa stödet hon kan få är kärleksfull kritik i arbetet med formuleringen av den nya politiska inriktning. Den största björntjänsten man kan göra är att göra Sahlin till en socialdemokratisk messias som ska rädda från allt ont.

Kung-fu

söndag, april 29, 2007 by qaisar

Första helgen som jag inte har jobb-jobb eller behöver jobba med den kommande boken. Skönt! Beställde i onsdags fyra filmer från Cdon.com. Ska ligga i soffan och titta dessa på ett bräde.
1 st 2018451 DVD - Shaw Brothers: The Shadow Boxer
1 st 2018448 DVD - Shaw Brothers: Shaolin Temple
1 st 2018037 DVD - Shaw Brothers: Master Killer (36th Chamber of Shaolin)
1 st 2018031 DVD - Shaw Brothers: Come Drink With Me

Även Wu-tang-clan gillar ovanstående filmer.Vem representerar vem?

by qaisar

Ekot rapportera att endast ca 5% av alla socialdemokratiska riksdagsledamöter bor i hyresrätter. Övriga 95% har "valt" att bo i villa, radhus eller i bostadsrätt. Detta samtidigt som vi socialdemokrater har ställt oss mycket kritiska till ombildning hyresrätter till bostadsrätter.

Det är ett problem om presumtiva väljare upplever att de som representerar väljarna inte lever som de lär eller förespråkar. Visserligen kan människor emaptisiera med andras situation utan att själv dela den, men det är ett legitimitetsproblem särskilt för socialdemokratiska ledamöter att inte kunna göra anspråk på att dela väljarnas vardag.

Sveriges politiska system bygger visserligen inte på boendeformrepresentation utan på åsiktsrepresentation, men vi kan inte komma bort ifrån att människors värderingar formas efter deras materiella vardag. Boende, utbildningsnivån, vänkretsen och annat spelar faktiskt roll. Det är svårt att komma ifrån detta. Om vi har krav på att våra politiska församlingar ska spegla sociala variabler som kön, invandradskap, sexuell läggning så är det svårt att hävda att boendeformen eller var vi bor inte har betydelse.

Jonas Morian skriver också om detta.

Bejaka utanförskapet

by qaisar


Varför väljer man att bekräfta ett utanförskap som tilldelas av andra för att markera att man skiljer sig från det normala? Snacka om att bekräfta att personer som har invandrat (och deras barn födda i Sverige) utgör en homogen gruppering.

Exempel på några som har gjort det. Obs, detta är inte ironi utan på största allvar.
FAI (fackligt aktiva invandrare)
Invandrarutskottet i Stockholms arbetarkommun
Invandrare mot EMU
Sveriges invandrare mot narkotika

Glory days

by qaisar

Hör på P1 att det finns inget som lockar ett underkuvat folk som en ärofylld historia. Samma sak gäller människor som upplever ett utanförskap (ekonomiskt, demokratisk..you name it). De attraheras lättare av budskap om en svunnen ärofylld tid när man visste vem som var svensk och när saker och ting var som det sig bör.

Rädslan för nuet måste tas på allvar om sverigedemokrater och andra mörka krafter ska kunna bekämpas.

prelude

by qaisar


Jogging är verkligen den bästa meditationen. Jobbigast är den mentala förberedelsen, kroppen vill liksom inte. Som om den inte visste sitt eget bästa. Efter första 10-15 jobbiga minuterna blir det behagligt. Sedan rullar det på. Kroppen går liksom in på autopilot-läge och tankarna börjar vandra iväg. Bäst är det att inte ha musik i öronen. Tankarna flyter fram renare och obehindrat. En ny låt kan ändra sinnesstämningen och därmed begärnsa den fria tanken. Efter ca 80-90 minuter när jag går i mål har jag OERHÖRT svårt att förstå min tidigare tvekan till joggingturen. Hur kunde jag inte vilja uppleva denna endorfinkick. Blaze it uP!

Tiotusenkronorsfrågan

fredag, april 27, 2007 by qaisar

Läser i senaste QX en intervju med Åsa Petersen om hennes nya bok, Bortom normen 2.0. I intervjun säger Åsa att ett sätt att motverka diskriminering är "Att se människan istället för könet eller sexualiteten".

So far so good. Låter enkelt och bra. Men nu kommer det krångliga. I ett blogginlägg lyfter Katrine Kielos följande citat från en av Åsas artiklar i Aftonbladet: "Det (ta hänsyn till etnictet, kön, sexualitet och funktionshinder: min kommentar) har inte alltid varit poppis i arbetarrörelsen, länge insnöad på bara klassanalys".

Nu över till (10.000 kronor) frågan som gör många förvirrade: Hur går det ihop att å ena sidan ta hänsyn till etnicitet, kön etc. (för att inte bli insnöad enbart på klassanalys) för att å andra sidan ignorera dessa aspekter genom att se fokusera på den individen?

Budskapet många gånger är: Etnicitet (vad det nu än är), kön, sexuell läggning och annat ska både förbises och beaktas på samma gång. Hur går detta ihop?

PS. Åsa är inte ensam om denna motstridiga hållning till kön, etnicitet, sexuell läggning och andra alternativa identiteter.
PS2. Inget är så komiskt som försök till att illustrera/gestalta mångkultur, mångfald osv. Det blir alltid fel. Se bilden ovan, som är en av de bättre inom genren.

Shahram träffar mitt i prick

torsdag, april 26, 2007 by qaisar


Läser i dagens DN (kulturdelen, kulturdebatt, sidan 5) Shahram Khosravis text om synen på invandrade som tillfälliga gäster. Klockren! Skrattade högt flera gånger åt hans träffsäkra exempel. T.ex.

Man kan fråga en gäst "om hon trivs bra här" oavsett längden av hennes vistelse. Man kan berömma hennes svenska trots att hon är född här. En gäst är alltid främling. Gäst slutar man inte vara förrän man upphör att vara invandrare (eller blatte: min kommentar).

Migration är en naturlig del av det globala samhället

onsdag, april 25, 2007 by qaisar

Alf Svensson är på rätt spår i hans debattartikel på fjärde sidan (Expressen). Argumenten mot SD och andra främlingsfientliga kan inte baseras på siffror eller andra cost-benefit-analyser. Sverige tar inte emot flyktingar i vinstdrivande syften. Inte ens anhöriginvandringen (som är den största orsaken till invandring) tillåts utifrån en cost-benefit analys.

Varför ska argumenten då handla om huruvida det är lönsamt eller inte med invandringen? Argumenten behöver baseras på ideologiska värderingar och ställningstagande. Vilka värderingar ligger bakom ställningstaganden när det gäller invandringen? Vilken människosyn har vi när vi diskuterar invandringen?

Det är dessutom så att flyktinginvandirngen står för endast 11% av den totala invandringen (siffror från Migrationsverket). Familjeanknytning står för 31%. Ska vi hindra svenskar från att vara tillsammans med människor de älskar? Invandringen från EU/ESS länderna står för 23% av den totala invandringen. Ska Sverige hindra rörelsefriheten inom EU? Eller är det så att sverigedemokraterna vill hindra invandringen från vissa regioner och hindra människor som ser ut på ett visst sätt eller har en viss religiös identifikation?

***
Tack till Nikos för länken

Positivt men passivt

by qaisar

Läser i DN att Luciano Astudillo har debatterat med Lars Leijonborg om behovet av en högskoleutbildning för att utbilda imamer. Imamutbildning är en mycket viktig fråga, liksom frågan om kvinnliga imamer, om vi ska kunna skapa ett sammanhållande mångfaldssamhälle.

Om Islam och muslimer ska kunna vara en del av Sverige och svenskehten behöver vi måla islam gul och blå. Imamer (som fungerar som socialkonsulter och familjerådgivare) måste få adekvat utbildning om de svenska förhållanden och reglerna. Hur ska de annars kunna stödja och konsultera unga svenska muslimer? Det är som att låta någon som har fått sin läkarutbildning i Australien att utföra operationer utan någon slags komplettering eller översättning.

Snälla...

tisdag, april 24, 2007 by qaisar

...läs Mustafa Cans angelägna text i dagens DN-kultur.

Vi människor är sannerligen symboliska varelser. När samtiden (eller framtiden för den delen) inte känns angenäm vill vi fly till en bättre tid som känns bekant och trygg. Helst någon tid i historien som karaktäriseras av starka symboler och värden. Sen är det ointressant om den historiska epoken inte är mer än en våt fantasi.

Dessa högst mänskliga egenskaper spelar sverigedemokraterna på. De utmålar samtiden och framtiden (mångfald) som hotfull och säger sig vilja till en svunnen tid.

Den stora andelen av sverigedemkraternas väljare kan socialdemokratin vinna genom att motarbeta bilden av samtiden och framtiden som hotfull samt genom att förbättra de materiella villkoren för de sämst ställda. Det ska vara drägligt att leva i nuet!

****
Tack till Ataraxi för länken!

Blattar för sig och svennar för sig

måndag, april 23, 2007 by qaisar

Är detta på riktigt? Blatteförmedlingen! En arbetsförmedling för svartskallar? Tydligen anlitas också denna förmedling av offentliga aktörer. Man kan ju tro att chefer vid statliga myndigheter ska känna till integrationspolitikens innebörd, att inte peka ut invandrade personer som målgrupp för säråtgärder och att anpassa sin generella verksamhet utifrån den samtida befolkningens behov och förutsättningar. Detta istället för att dutta med särlösningar som fungerar som utpekande och stigmatiserade.

Vad är näst steg? Ett blattesjukhus? Särskilda skolor för blattar? Fortsätter vi på samma spår får vi ett segregerat samhälle där vi kommer att ha en uppsättning institutioner för normen och en annan uppsättning institutioner för de som uppfattas som främmande (svartskallar, blattar, invandre...det är bara att välja benämning).

Det är den vanliga arbetsförmedlingen som ska bli bättre på att bemöta alla individer oavsett hud- och hårfärg eller födelseland. Ska det vara så jäkla svårt? Jag är mållös!

Vad är det som har misslyckats?

by qaisar


Idag är det en allmän sanning att integrations- invandringspolitiken har misslyckats. Jag är övertygad om att majoriteten av de som fäller domen har en diffus bild av vad detta misslyckandet egentligen innebär.

PS. Säg inte att integrationspolitikens misslyckande är att personer med utländsk bakgrund (själva födda utomlands eller de infödda vars bägge föräldrar är födda utomlands) inte får ett arbete. Detta är möjligtvis ett arbetsmarknadspolitiskt misslyckande. Troligtvis kommer det att finnas flera olika orsaker bakom varför personer med utländsk bakgrund inte får fotfäste på arbetsmarknaden, precis som för personer med svensk bakgrund (infödd i Sverige med minst en förälder född i Sverige). Varför kallar vi inte då "vanlig" arbetslöshet för ett integrationspolitiskt misslyckande? Skillnad på folk och folk?

På repeat under joggingrundan

söndag, april 22, 2007 by qaisar

Idag på repeat under joggingrundan: Too much (The Game från skivan Doctor´s Advocate).


Pinsamt, ogenomtänkt och oansvarigt

by qaisar

Krisbredskapsmyndigehtens (KBM) nya hotscenario är pinsam och underblåser diskriminering mot muslimer. Bra av Ruwaida och Kaplan att uppmärksamma detta för allmänheten genom artiklen på DN-debatt.

Hotbilden som KBM sänder ut nu är att svenskarna inte längre behöver vara rädda för "ryssen" utan nu är det "muslimen" som man ska se upp med. Hotet kommer inte längre från främmande makter utan hotet kan lika gärna komma från grannen, mannen med skägg på bussen eller från "förorten".

Snacka om att bidra till rädsla och misstänksamhet istället för att bidra till samförstånd och gemenskap.

Bra av Reinfeldt

lördag, april 21, 2007 by qaisar

Idag meddelar Reinfeldt (m) att han inte tänker debattera mot Jimmy Åkesson (sd). Bra tycker jag! Åkesson och SD ska inte ha, som Reinfeldt uttrycker, en millimeter till uppmärksamhet. Det var bra att moderaternas partisekreterare Schlingmann. mötte Åkesson i en debatt, men SD ska däremot inte erkännas ett sådant värde att de får debattera mot en partiledare från ett av de etablerade partierna.

Sossarna borde ha också släppt fram Marita Ulvskog eller Luciano Astudillo till debatt mot SD. Sahlin borde inte att gett SD den uppmärksamhet det innebär att Åkesson fick debattera mot henne i direktsändning.

Etiketter: ,

Bästa boken om identiteter

fredag, april 20, 2007 by qaisar


Anna Thoursie påminde mig häromdagen om den bästa boken någonsin när det gäller idenitetsfrågor. Amartya Sens bok, Identitet och våld: Illusionen om öde, är den bästa boken jag läst om de utmaningar som det globala samhället ställer på identitetsformeringen.


S och SD

by qaisar

Jag känner mig verkligen rädd efter gårdagens debatt mellan Åkessson och Sahlin. Det finns en stor RISK att sverigedemokraterna kommer att komma in riksdagen år 2010. Inte för att de ha bra argument. Inte heller för att deras politik har något innehåll. Utan snarare för att ingen debattör hittills har lyckats visa absurditeten i deras resonemang. Hittills har alla debattörer (Schillingman och Ullenhag) valsat med på sverigedemokraternas utgångspunkter.

SD har sagt: Invandringen är inte bra för Sverige, invandrare är tärande och hör inte hemma här. Svaren har blivit: Jo, invandrare är visst bra för Sverige och är det är inte fel på dom. Istället borde Sahlin (och andra debattörer) ifrågasätta utgångspunkterna för den verklighetsbild de målar upp.

Ps1. VARFÖR ställer S upp med sin partiledare när FP och M ställde upp med sina partisekreterare? Att partiledaren möter SD är att ge dem mer cred än de förtjänar.

Ps2. Lars Ohly var super i tv-studien. Jag håller inte med honom om att man inte ska bemöta rasistiska partier i nationella debatter, men V är det enda paritet som på ett tydligt sätt vågar kalla SD och deras verksamhet för rasistisk och främlingsfientlig.

Etiketter: , ,

Mångfald snarare än mångkultur och mångetnicitet

torsdag, april 19, 2007 by qaisar

Igår mellan 17-22 deltog jag i ett samtal om livet efter mångkulturåret 06 (anordnad av Yvonne Rock, samordnare och utredare för utredningen Mångkulturåret 06). Två reflektion:

1) Det är vanskligt svårt att diskutera integrations- och mångfaldsfrågan. Det är lätt att gå i cirklar och tala förbi varandra. Alla har sin egen definition av problembilden och av de begrepp som slängs omkring i luften som självklarheter. Tyvärr leder varje försök till begreppsdefiniering leder istället till att diskussionen blir abstrakt och teoretiskt. Vet inte hur detta dilemma ska lösas. Förvirring eller hög abstraktion?

2) Skit i att tala om "etnisk och kulturell mångfald", tala istället om mångfald. Och vad som är mångfald är beroende av kontexten. Ibland handlar mångfald om det talas flera olika språk, ibland om variation när det gäller livsåskådning och ibland kan det handla om variation när det gäller ålder, kön eller andra (relevanta) variablera som mänskligheten kan inordnas i. Yvonnes utredning borde istället ha hetat "Mångfaldsåret 06", det hade varit uttryck för ett mer inkluderande och öppnare synsätt.

Kom på en mening som ska in boken: Mångfalden är kontextuell.

Etiketter:

Gringos - del II

söndag, april 15, 2007 by qaisar

Kurdo Baksi är (nästan) inne på samma spår som jag.

Bra att (s) också ska bemöta (sd)

lördag, april 14, 2007 by qaisar

Bra att Mona Sahlin och socialdemokraterna också bestämt sig för att delta i debatten mot sverigedemokraterna (sd). Framgången för sd i förra valet visar att de inte kan tigas ihjäl. De måste granskas ihjäl.

Personligen tycker jag att det är bra att sd får vara med i nationella debatter med etablerade partier. Väljarna behöver får se och höra att sd är och kommer att förbli ett rasistisk parti som inte gillar personer utifrån deras födelseland, hår- och hudfärg samt religiösa identifikation.

Förvirrade gringosar

fredag, april 06, 2007 by qaisar

Denna text har varit svår att skriva. Som en spya som bara måste ut trots att man vet att andedräkten inte kommer att bli den bästa efteråt. Förhoppningsvis kommer det fram att texten är skriven med kärlek och respekt (Gringofolket egna begrepp), därmed förhoppningsvis lättare att se inlägget som konstruktiv kritik.

Tidningen Gringo gör idag mer skada än nytta för mångfaldsfrågan. Istället för att ifrågasätta strukturer som segregerar, diskriminerar och stigmatiserar, förstärker Gringo dessa strukturer.

Samtidigt som Gringofolket talar om att "uppdatera" Sverige och svenskheten utger de sig för att kunna förstå och förklara förorten och invandrade personer och deras barn, som man kallar för blattar. Man gör med andra sig själva till talesmän/kvinnor för en grupp människor som har det minsta gemensamma att de (eller deras föräldrar) är födda utanför Sverige. Stigamtiseringen blir inte mindre bara för att man använder uppdelningen blattar/svennnar istället för invandrare/svenskar. Vi behöver bli ett nytt "vi". Det blir vi inte genom Gringos segregering av svenskar (alla som bor och verkar i Sverige) i två ytterligare meningslösa kategorier. I grund botten är jag övertygad om att inte ens Gringofolket kan få deras motstridiga budskap att gå i lås.

De enda som kittlas av att kunna säga "svenne" och "blatte" är lagom fördomsfulla personer ur den intellektuella medelklassen. Typ: "oj, *fniss* man får säga BLATTE. Så härligt befriande. Det är därför företag, organisationer, institutioner har Gringo som en punkt på sina planerings- och kickoff dagar för att kunna bocka av mångfalden. Typ: Då har vi haft lite multikulti, vi har haft Gringo här som har berättat om för oss hur "blatten" funkar i skallen.

Ewelina Tokarczyk har ett liknande resonemang, dock är hennes förhållning till Gringo så pass försiktig att hennes resonemang blir motstridiga. Dom är bra och ska läsas samtidigt som Ewelina anser att Gringo är sell-out och populistiska.

PS. Egentligen borde Gringo avsakffa sig själv om de verkligen ville uppdatera svenskheten och Sverige, men jag har full förståelse för att man inte vill slakta hönan som värper guldägg.

Invandrarpolitiken går i repris - Gör om, gör rätt

torsdag, april 05, 2007 by qaisar

Jag blir trött! Idag presenterar Billström , Leijonborg och Sabuni en "ny" integrationspolitik på DN-debatt. Läser man innehållet i den "nya" integrationspolitiken inser man att insatserna (innehållet) är allt annat än nya. Tvärtom är det fortsatt fokusering på invandrarna, som under invandrarpolitiken. Här följer några punkter. Orkar inte ta upp allt.

1. Kärnan i integrationspolitiken, att anpassa samhället efter den samtida samhällsbefolkningen som präglas av mångfald, saknas helt i artikeln. Inte någonstans nämns vad som ska göras för att uppdatera samhällets institutioner. Bara vad som ska göras för att "integrera" invandrade personer i samhället. Alltså, fortsatt fokus på dom (vilket inte skulle förekomma i och med övergången till integrationspolitiken).

2. Insatserna (innehållet) i Sabunis "nya" integrationspolitiken är uteslutande åtgärder som riktas mot nyanlända invandrade och flyktingar. Inget anledning att döma ut de åtgärder som riktas mot nyanlända (de tre första åren i Sverige) på förhand. Det är däremot tveksamt om man ska blanda ihop flyktingmottagande/insatser till nyanlända MED integrationspolitik. Svårt att få bort invandrar-stämpeln på integrationspolitiken.

I bästa fall är det Sabuni och hennes kollegor presenterar en ny politik för flytingmottagandet och andra åtgärder för nyanlända invandrade. Men att kalla detta för "den nya integrationspolitik" är falsk marknadsföring.Integrationspolitikens syfte är att hjälpa det svenska samhället att ställa om sig till den samtida befolkningen. I annat fall uteblir ett hållbart mångfaldssamhälle.

3. En närmare läsning av artikeln visar att Sabuni och Co har fortfarande en assimlationistiskt synsätt när det gäller integration. Integration är något som invandrade personer ska genomgå. I texten kan det bla läsas "bakgrunden är den bristande integrationen av utlandsfödda i det svenska samhället". Ehhhhhh....integration av utlandsfödda? Menar dom assimilation, anpassning eller vad? En annan kärna i integrationspolitiken är att inte fokusera på invandrade personer utan politiken ska gälla ALLA som bor i Sverige. Ingenstans i texten nämns generella insatser som ska riktas mot samtliga invånare. Fortfarande fokus på invandrade personer. Denna gång kallar man dem för "utlandsfödda".

Sverige behöver fortfarande en politik för att skapa ett robust mångfaldssamhälle. Detta gör vi inte genom att fortsätta dutta med åtgärder för flyktingar, invandrade, utlandsfödda...ja...kalla dem fan vad du vill... Same shit, diffrent name.

Socialdemokratin måste bli mer nationalistisk

söndag, april 01, 2007 by qaisar

Socialdemokraterna måste göra som vänstern i Frankrike, nämligen anamma flaggviftandet, nationalkänslan och nationalsången. Hopps att Mona Sahlin gör som Ségolène Royal, i alla fall i denna frågan. Vänstern måste börja diskutera frågan om den svenska nationella identiteten istället för att skjuta frågan ifrån sig genom att hänvisa till internationalism eller till ett flummigt resonemang om att man minsann inte behöver bli svensk. Alla gemenskaper (som bosatt i ett land tillhör man ett sådant) bygger alltid på en gemensam identitet - ett "vi". Alternativet är utanförskap och segregation.

Vi behöver ladda om den svenska identiteten så att alla oavsett hud- och hårfärg, födelseland och religiös identifikation kan inrymmas i den. För att göra detta måste svenskheten associeras med medborgarskap (inte nödvändigtvis formell sådan) istället för med en föreställning som bygger på föreställd etnisk eller kulturell tillhörighet eller vissa utseendemässiga drag.

Målet är att man i framtiden inte ska kunna säga: Hon såg inte svensk ut. Eller: Han uppförde sig inte svenskt. Alla som bor och verkar i Sverige är svenskar. Punkt! Svenskheten är summan av dessa individers sätt att vara, tänka och handla. Inte svårare än så.

Etiketter: , ,

Heder, skam eller bara att det slår slint

by qaisar

Läs Jan Guillous artikel om s.k. hedersvåld. Mycket läsvärt. Låt oss fokusera på rätt sak: det partriakala våldet. Var inte snabba med kultur-stämpeln så fort det gäller ett fenomen där förövaren och/eller offret inte passar in den snäva normen om svensken eller svenskheten.

Läs också Nisha Besaras artikel i samma ämne i senaste nummer av arena. Hittar inte den på nätet.

Jag och min skugga

by qaisarEfter 6 veckor av förkylning, influensa och andra dagissjukdomar var det dags för joggingturen. Den var tung men himmelsk. Hagaparken hade förändrats på sex veckor. Borta var isfläckarna och vattenpölarna.

Verbal trangulering inför valet 2010

by qaisar

Som DN:s ledare uppmärksammar idag kan man vänta sig att Mona Sahlin kommer att uppdatera språkbruket för att vinna väljarna i mellanskiktet. Det handlar om att triangulera utifrån den verklighet som skapas med alliansen. Det handlar också om att ta tillbaks de begrepp som borgerligheten traditionellt sätt har lagt beslag på, t.ex. frihet, individualism och .

Det man kan hoppas är att socialdemokraternas trinaguleringsstrategi stannar vid det verbala stadiet och inte smittar av sig på de åtgärder och insatser socialdemokraterna går till val på under 2010. Även om väljare från medelklassen är viktiga är det viktigt att inte tappa klassisk vänsterpolitik som handlar om att förbättra livsvillkoren för de sämst ställda. Eller att falla för frestelsen att ropa efter hårdare tag och ökade krav. Socialdemokratin har alltid stått för synsättet "gör din plikt, kräv din rätt". Det är tydligt nog. Att ropa efter hårdare krav kan lätt leda till populism när man börjar jaga och misstänktliggöra individer (likt Folkpartiet).

Politiska insatser och resurser bör även i fortsättning riktas till de som befinner sig i, eller på gränsen till, utanförskap. Det positiva i sammanhanget är att väljare i medelklassen vinner man inte genom politiska reformer som ger några hundra kronor mer i plånboken, utan genom ideer och visioner. Detta visade valförlusten i Stockholm. Och detta visade den uteblivna bankomatkvittoeffekten som alliansen hade hoppats på efter årsskiftet 07. De som har lite mer än medelinkomster törstar efter en vision, en dröm. Detta har socialdemokratin inte erbjudit.

Socialdemokratin behöver därför göra tre saker inför valet 2010. a) Formulera visionen om ett framtida samhälle där ALLA verkligen ha en plats. b) Skapa berättelsen om det samtida Sverige som ALLA verkligen känner igen sig i. c) Fortsätta visa att ALLA verkligen tjänar på om vi minskar utanförskapet och bekämpar fattigdomen. Bara då kommer ALLA att vilja vara med.

about


Bloggar om politik och anannat som intresserar mig. Är privat och personlig här!


search

recent posts

recent comments

archives

links

admin