<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bejaka utanförskapet


Varför väljer man att bekräfta ett utanförskap som tilldelas av andra för att markera att man skiljer sig från det normala? Snacka om att bekräfta att personer som har invandrat (och deras barn födda i Sverige) utgör en homogen gruppering.

Exempel på några som har gjort det. Obs, detta är inte ironi utan på största allvar.
FAI (fackligt aktiva invandrare)
Invandrarutskottet i Stockholms arbetarkommun
Invandrare mot EMU
Sveriges invandrare mot narkotika

“Bejaka utanförskapet”

 1. Blogger Jonas Morian Says:

  Detta självvalda utanförskap har fascinerat mig många gånger också. När det gäller de socialdemokratiska invandrarföreningarna, främst i Stockholms AK, så var nog skälet till att bilda dem från början en medveten inbrytning från s i befintliga invandrarföreningar för att helt enkelt värva medlemmar. I dag har jag svårt att se vilken roll de fyller, mer än att dela upp partimedlemmar i "oss" och "dom".

 2. Anonymous Anonym Says:

  läs här om gringo:

  http://www.blattemonstret.blogspot.com/

 3. Blogger Luciano Astudillo Says:

  Ni gör det för enkelt för er. Det är sant, människor har rätt att välja sin identitet. Men kollektivt agerande ger makt, något som många innan de sk invadrarna upptäckt (arbetarklassen, kvinnorna).

  Nu hävdar jag inte att det automatiskt ger en rätten att representera hela grupper. Samtidigt kan man faktiskt inte hindra folk att gå ihop, eller? Invandrarutskott kanske inte är optimalt namn, men att tillåta olika s-språkföreningar är väl ok?

  Stockholm är dessutom bland de a-kommuner som varit bäst på att lyfta fram personer med rötter i andra länder. En slump? är inte säker på det.

  Att per automatik säga att man väljer utanförskap är enligt mig en grov förenkling och risker att osynliggöra människor.

  Dessutom kan just detta sätt att agera kollektivt leda till att man går från att vara objekt till att vara ett agerande subjekt. EMU folkomröstningen tycker jag var ett bra exempel på det.

  Men visst finns det risker...

 4. Blogger qaisar Says:

  Invändningen är inte mot att människor går ihop för att uppnå ett syfte eller för att artikulera ett intresse. Invändningen ligger snarare i att 1) gå med att på att inordna sig i en stigmatiserande kategori. och 2) att göra anspråk på att företräda individer som inte har VALT att ingå i en viss gemenskap - invandrare i detta fall.

  Dessutom är det så att vissa saker kan vara effektiva ur en viss aspekt men ge upphov till andra negativa aspekter. Man kan inte dela upp svenskar i "invandrare" och "svenskar" OCH samtidigt företräda linjen att samhället inte ska delas upp i ett "vi" och ett "dom". Paradoxalt. Enklare uttryckt: Man kan inte äta kakan och ha kvar den.

 5. Anonymous Anonym Says:

  Är det fel att kvinnor går ihop? Arbetare? Varför får inte andra gå ihop?

  Det är sant att man inte kan göra anspråk att representera alla. Men vad jag har förstått gör inte FAI exempelvis det - utan organisterar sig kollektivt. Att de inte har allt gemensamt stämmer men diskrimineringen drabbar dem alla.

  Sen kan namnet inte är det lämpligaste. Men Q politik är mer än semantik.

 6. Blogger qaisar Says:

  Menar du på allvar att alla invandrare (utlandsfödda eller barn till dessa) drabbas av diskriminering? Även de som är födda i Europa och USA? Jag antar att du svarar nej på den frågan. Alltså har "invandrare" inte ens diskriminering som minsta gemensamma nämnare. Vilka andra gemensamma problem har gruppen invandrare som de skulle kunna gå ihop kring. Berätta gärna. Nyfiken!

  Politik är mer än semantik, men du ska inte underskatta ordens kraft. Ord formar många gånger våra tankar och vår världsbild OCH därmed våra handlingar.