<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blattar för sig och svennar för sig

Är detta på riktigt? Blatteförmedlingen! En arbetsförmedling för svartskallar? Tydligen anlitas också denna förmedling av offentliga aktörer. Man kan ju tro att chefer vid statliga myndigheter ska känna till integrationspolitikens innebörd, att inte peka ut invandrade personer som målgrupp för säråtgärder och att anpassa sin generella verksamhet utifrån den samtida befolkningens behov och förutsättningar. Detta istället för att dutta med särlösningar som fungerar som utpekande och stigmatiserade.

Vad är näst steg? Ett blattesjukhus? Särskilda skolor för blattar? Fortsätter vi på samma spår får vi ett segregerat samhälle där vi kommer att ha en uppsättning institutioner för normen och en annan uppsättning institutioner för de som uppfattas som främmande (svartskallar, blattar, invandre...det är bara att välja benämning).

Det är den vanliga arbetsförmedlingen som ska bli bättre på att bemöta alla individer oavsett hud- och hårfärg eller födelseland. Ska det vara så jäkla svårt? Jag är mållös!

“Blattar för sig och svennar för sig”

 1. Anonymous Anonym Says:

  Blatteförmedlingen kallar sig så för att de vill väcka uppmärksamhet och tjäna pengar, jfr Gringosarna...

 2. Blogger Ryan Ghadban Says:

  Jag förstår dig Qaisar, jag blev lika chockad när jag fick höra om Blatteförmedlingen. Jag kan förstå ett behov för en sådan, men tycker att man instället bör satsa på att förbättra den som redan finns, åt alla.

  Trevlig blogg föresten!

  Mvh,
  Ryan.

 3. Blogger qaisar Says:

  Genom att skapa blatteförmedlingen och andra blatteinstitutioner väljer vi en feg utväg. Vi behöver förändra och uppdatera våra vanliga institutioner och myndigheter. Det är förvisso mer krävande men det enda rätta om man vill skapa ett samhälle fur alle.