<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Förvirrade gringosar

Denna text har varit svår att skriva. Som en spya som bara måste ut trots att man vet att andedräkten inte kommer att bli den bästa efteråt. Förhoppningsvis kommer det fram att texten är skriven med kärlek och respekt (Gringofolket egna begrepp), därmed förhoppningsvis lättare att se inlägget som konstruktiv kritik.

Tidningen Gringo gör idag mer skada än nytta för mångfaldsfrågan. Istället för att ifrågasätta strukturer som segregerar, diskriminerar och stigmatiserar, förstärker Gringo dessa strukturer.

Samtidigt som Gringofolket talar om att "uppdatera" Sverige och svenskheten utger de sig för att kunna förstå och förklara förorten och invandrade personer och deras barn, som man kallar för blattar. Man gör med andra sig själva till talesmän/kvinnor för en grupp människor som har det minsta gemensamma att de (eller deras föräldrar) är födda utanför Sverige. Stigamtiseringen blir inte mindre bara för att man använder uppdelningen blattar/svennnar istället för invandrare/svenskar. Vi behöver bli ett nytt "vi". Det blir vi inte genom Gringos segregering av svenskar (alla som bor och verkar i Sverige) i två ytterligare meningslösa kategorier. I grund botten är jag övertygad om att inte ens Gringofolket kan få deras motstridiga budskap att gå i lås.

De enda som kittlas av att kunna säga "svenne" och "blatte" är lagom fördomsfulla personer ur den intellektuella medelklassen. Typ: "oj, *fniss* man får säga BLATTE. Så härligt befriande. Det är därför företag, organisationer, institutioner har Gringo som en punkt på sina planerings- och kickoff dagar för att kunna bocka av mångfalden. Typ: Då har vi haft lite multikulti, vi har haft Gringo här som har berättat om för oss hur "blatten" funkar i skallen.

Ewelina Tokarczyk har ett liknande resonemang, dock är hennes förhållning till Gringo så pass försiktig att hennes resonemang blir motstridiga. Dom är bra och ska läsas samtidigt som Ewelina anser att Gringo är sell-out och populistiska.

PS. Egentligen borde Gringo avsakffa sig själv om de verkligen ville uppdatera svenskheten och Sverige, men jag har full förståelse för att man inte vill slakta hönan som värper guldägg.

“Förvirrade gringosar”