<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Orealistiska förväntningar, Sahlins största hinder

Till det senaste numret av AIP följde S-kvinnornas tidning, Morgonbris, med som bilaga. Hela tidningen hade mer eller mindre vigts åt Mona Sahlin. Det som var slående var att flera av beskrivningar av Sahlin kändes som övermänskliga och svåra att leva upp till.

För Mona Sahlin (och socialdemokratin) utgör inte det största hindret av dalande opinionssiffror eller av alliansregeringens framfart. Det största hindret mot Sahlin är de höga (och många gånger orealistiska) förväntningarna som klistras på henne av andra socialdemokrater.

Många av förväntningarna som tillskrivs Sahlin är inte möjliga att motsvara hur väl Sahlin än sköter sin nya roll som partiledare. Risken finns att när champagneyran efter extrakongressen har lagt sig och när Sahlin börjar tydligare profilera den nya inriktningen kan flera av dagens påhejare bli besvikna om deras hjärtefråga inte har Sahlin tillräckliga uppmärksamhet. Det är alltid lättare att slå i underläge snarare än att infria höga förväntningar.

Sahlin förtjänar en ärlig chans. Det bästa stödet hon kan få är kärleksfull kritik i arbetet med formuleringen av den nya politiska inriktning. Den största björntjänsten man kan göra är att göra Sahlin till en socialdemokratisk messias som ska rädda från allt ont.

“Orealistiska förväntningar, Sahlins största hinder”