<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gringos - del II

Kurdo Baksi är (nästan) inne på samma spår som jag.

“Gringos - del II”

  1. Blogger Odilou Says:

    Halloj Q, kul att se att du dragit igång bloggandet igen. För egen del har det varit tämligen oregelbundet.

    Jag måste, tyvärr, hålla med dig och Kurdo om Gringo. I början var tidningen en frisk fläkt på mediekartan: lite opolerad och ibland lätt tonårsflamsig, men med ett uppnosigt självförtroende och full av gladlynt ironisk drift med allehanda fördomar. Men senare verkar redaktionen allt mer ha börjat ta de ursprungligen ironiska uppdelningarna i vi och dem på allvar. Där man förut sade ”titta vad absurt det blir med fördomsfulla uppdelningar av människor i Oss och i Dem” säger man allt oftare ”titta vilka absurda fördomar De har om Oss”. Där man förut försökte tilltala alla, riktar man nu sig allt mer till en förmodad miljonhövdad blattepublik i ”orten”. Och inte bara riktar sig till, utan påstår sig vara en talesman för. Därmed har Gringosarna allt mer börjat låta som en del av kretsen som de själv kallar för old-school-blattar: de gamla så kallade invandrardebattörerna som inte nöjde sig med att påstå att en miljon invandrare utgjorde en urskiljbar grupp med gemensamma intressen, utan också gjorde anspråk på att vara företrädare dem. En högst tråkig utveckling.