<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Invandrarpolitiken går i repris - Gör om, gör rätt

Jag blir trött! Idag presenterar Billström , Leijonborg och Sabuni en "ny" integrationspolitik på DN-debatt. Läser man innehållet i den "nya" integrationspolitiken inser man att insatserna (innehållet) är allt annat än nya. Tvärtom är det fortsatt fokusering på invandrarna, som under invandrarpolitiken. Här följer några punkter. Orkar inte ta upp allt.

1. Kärnan i integrationspolitiken, att anpassa samhället efter den samtida samhällsbefolkningen som präglas av mångfald, saknas helt i artikeln. Inte någonstans nämns vad som ska göras för att uppdatera samhällets institutioner. Bara vad som ska göras för att "integrera" invandrade personer i samhället. Alltså, fortsatt fokus på dom (vilket inte skulle förekomma i och med övergången till integrationspolitiken).

2. Insatserna (innehållet) i Sabunis "nya" integrationspolitiken är uteslutande åtgärder som riktas mot nyanlända invandrade och flyktingar. Inget anledning att döma ut de åtgärder som riktas mot nyanlända (de tre första åren i Sverige) på förhand. Det är däremot tveksamt om man ska blanda ihop flyktingmottagande/insatser till nyanlända MED integrationspolitik. Svårt att få bort invandrar-stämpeln på integrationspolitiken.

I bästa fall är det Sabuni och hennes kollegor presenterar en ny politik för flytingmottagandet och andra åtgärder för nyanlända invandrade. Men att kalla detta för "den nya integrationspolitik" är falsk marknadsföring.Integrationspolitikens syfte är att hjälpa det svenska samhället att ställa om sig till den samtida befolkningen. I annat fall uteblir ett hållbart mångfaldssamhälle.

3. En närmare läsning av artikeln visar att Sabuni och Co har fortfarande en assimlationistiskt synsätt när det gäller integration. Integration är något som invandrade personer ska genomgå. I texten kan det bla läsas "bakgrunden är den bristande integrationen av utlandsfödda i det svenska samhället". Ehhhhhh....integration av utlandsfödda? Menar dom assimilation, anpassning eller vad? En annan kärna i integrationspolitiken är att inte fokusera på invandrade personer utan politiken ska gälla ALLA som bor i Sverige. Ingenstans i texten nämns generella insatser som ska riktas mot samtliga invånare. Fortfarande fokus på invandrade personer. Denna gång kallar man dem för "utlandsfödda".

Sverige behöver fortfarande en politik för att skapa ett robust mångfaldssamhälle. Detta gör vi inte genom att fortsätta dutta med åtgärder för flyktingar, invandrade, utlandsfödda...ja...kalla dem fan vad du vill... Same shit, diffrent name.

“Invandrarpolitiken går i repris - Gör om, gör rätt”