<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Migration är en naturlig del av det globala samhället

Alf Svensson är på rätt spår i hans debattartikel på fjärde sidan (Expressen). Argumenten mot SD och andra främlingsfientliga kan inte baseras på siffror eller andra cost-benefit-analyser. Sverige tar inte emot flyktingar i vinstdrivande syften. Inte ens anhöriginvandringen (som är den största orsaken till invandring) tillåts utifrån en cost-benefit analys.

Varför ska argumenten då handla om huruvida det är lönsamt eller inte med invandringen? Argumenten behöver baseras på ideologiska värderingar och ställningstagande. Vilka värderingar ligger bakom ställningstaganden när det gäller invandringen? Vilken människosyn har vi när vi diskuterar invandringen?

Det är dessutom så att flyktinginvandirngen står för endast 11% av den totala invandringen (siffror från Migrationsverket). Familjeanknytning står för 31%. Ska vi hindra svenskar från att vara tillsammans med människor de älskar? Invandringen från EU/ESS länderna står för 23% av den totala invandringen. Ska Sverige hindra rörelsefriheten inom EU? Eller är det så att sverigedemokraterna vill hindra invandringen från vissa regioner och hindra människor som ser ut på ett visst sätt eller har en viss religiös identifikation?

***
Tack till Nikos för länken

“Migration är en naturlig del av det globala samhället”