<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mångfald snarare än mångkultur och mångetnicitet

Igår mellan 17-22 deltog jag i ett samtal om livet efter mångkulturåret 06 (anordnad av Yvonne Rock, samordnare och utredare för utredningen Mångkulturåret 06). Två reflektion:

1) Det är vanskligt svårt att diskutera integrations- och mångfaldsfrågan. Det är lätt att gå i cirklar och tala förbi varandra. Alla har sin egen definition av problembilden och av de begrepp som slängs omkring i luften som självklarheter. Tyvärr leder varje försök till begreppsdefiniering leder istället till att diskussionen blir abstrakt och teoretiskt. Vet inte hur detta dilemma ska lösas. Förvirring eller hög abstraktion?

2) Skit i att tala om "etnisk och kulturell mångfald", tala istället om mångfald. Och vad som är mångfald är beroende av kontexten. Ibland handlar mångfald om det talas flera olika språk, ibland om variation när det gäller livsåskådning och ibland kan det handla om variation när det gäller ålder, kön eller andra (relevanta) variablera som mänskligheten kan inordnas i. Yvonnes utredning borde istället ha hetat "Mångfaldsåret 06", det hade varit uttryck för ett mer inkluderande och öppnare synsätt.

Kom på en mening som ska in boken: Mångfalden är kontextuell.

Etiketter:

“Mångfald snarare än mångkultur och mångetnicitet”