<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Positivt men passivt

Läser i DN att Luciano Astudillo har debatterat med Lars Leijonborg om behovet av en högskoleutbildning för att utbilda imamer. Imamutbildning är en mycket viktig fråga, liksom frågan om kvinnliga imamer, om vi ska kunna skapa ett sammanhållande mångfaldssamhälle.

Om Islam och muslimer ska kunna vara en del av Sverige och svenskehten behöver vi måla islam gul och blå. Imamer (som fungerar som socialkonsulter och familjerådgivare) måste få adekvat utbildning om de svenska förhållanden och reglerna. Hur ska de annars kunna stödja och konsultera unga svenska muslimer? Det är som att låta någon som har fått sin läkarutbildning i Australien att utföra operationer utan någon slags komplettering eller översättning.

“Positivt men passivt”

  1. Blogger Malkinia Says:

    Instämmer till fullo.