<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

prelude


Jogging är verkligen den bästa meditationen. Jobbigast är den mentala förberedelsen, kroppen vill liksom inte. Som om den inte visste sitt eget bästa. Efter första 10-15 jobbiga minuterna blir det behagligt. Sedan rullar det på. Kroppen går liksom in på autopilot-läge och tankarna börjar vandra iväg. Bäst är det att inte ha musik i öronen. Tankarna flyter fram renare och obehindrat. En ny låt kan ändra sinnesstämningen och därmed begärnsa den fria tanken. Efter ca 80-90 minuter när jag går i mål har jag OERHÖRT svårt att förstå min tidigare tvekan till joggingturen. Hur kunde jag inte vilja uppleva denna endorfinkick. Blaze it uP!

“prelude”

  1. Anonymous jj.n Says:

    Instämmer om den mentala förberedelsen som kan få mig att stanna hemma och aldrig mer springa en meter till, och om att man behöver en kvart eller så. Fast jag behöver nog andas ut nån kvart, halvtimme innan jag riktigt börjar uppskatta det hela. Kan iofs uppskatta det om jag har bra kondis och inte får slita så mycket :)