<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Shahram träffar mitt i prick


Läser i dagens DN (kulturdelen, kulturdebatt, sidan 5) Shahram Khosravis text om synen på invandrade som tillfälliga gäster. Klockren! Skrattade högt flera gånger åt hans träffsäkra exempel. T.ex.

Man kan fråga en gäst "om hon trivs bra här" oavsett längden av hennes vistelse. Man kan berömma hennes svenska trots att hon är född här. En gäst är alltid främling. Gäst slutar man inte vara förrän man upphör att vara invandrare (eller blatte: min kommentar).

“Shahram träffar mitt i prick”

  1. Blogger Malkinia Says:

    Qaisar, en stor del av invandrargruppen i Sverige kan nog inte kategoriseras som "blattar". Glöm inte alla dem som är födda i (eller har föräldrar som är födda i) någon av de nordiska länderna eller Öst- och Centraleuropa. Man kan ha blont hår och ändå vara invandrare (eller invandrarbarn)!

  2. Blogger qaisar Says:

    Malkina: Jag håller med dig till fullo. Jag syftar snarare på själva begreppet när jag menar att vi inte kan inte klumpa ihop männiksor som "blattar" eller "invandrare". Vi trillar alltid dit i ett vi-och-dom-tänkande om vi inte överger dessa trubbiga begrepp.

  3. Blogger Malkinia Says:

    Håller med dig. Dessutom är invandrargruppen i Sverige milt uttryckt mångfacetterat. Människor har kommit hit från alla delar av världen. Att kategorisera alla som "invandrare" eller "blattar" ger intryck av en väldigt homogen grupp, men det är det ju inte.