<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Skapa ett hållbart mångfaldssamhälle

I senaste AIP försöker Luciano Astudillo ifrågasätta att integrationsfrågan decimeras till att handla om att fixa jobb till invandrade personer. Det är bra! Integrationsfrågan måste handla om så mycket mer. Det handlar om hur vi ska skapa ett samhälle för alla - oavsett hud- eller hårfärg, religiös identifikation, födelseland eller andra livsideal än den majoriteten delar.

Det är svårt att ifrågasätta det enkla påståendet om att "arbete är vägen till integration". Det är ett mantra som många upprepar. Jag har frågat detta tidigare men gör det igen: Vad innebär detta konkret? Vad är integration? Varför skulle förutsättningar för min delaktighet i samhället vara mer breonde av att jag har en sysselsättning än för t.ex. en som heter Andersson?

Sossarnas politik för att skapa ett hållbart mångfaldssamhälle (skit samma vad man kallar politiken) bör handlar om följande punkter:

* Ifrågasätt förlegade begrepp som etnicitet, kulturell idenitet och andra begrepp för att grupper "dom andra".

* Diskutera vad som ska utgöra det sammanbindande kittet i samhället. Medborgarskap? Annan form av samhällsmedlemskap.

* Politiken ska inte byggas på en förlegad problembild. När politiken formuleras ska problembilden utgår ifrån det samtida mångfaldssamhället och de behov och utmaningar som befolkningen upplever idag.

* Ifrågasätt varje generellt politiskt system, åtgärd eller insats om den passar den samtida befolkningen. Eller om den utformad för en annan befolkningssammansättning är den samtida. Skapa inte två politiska lösningar, en för "oss" och en för "dom" även om intentionerna är hederliga och beundransvärda. Undvik m.o.a. den strukturella diskrimineringen som segregerar samhället i ett "vi" och ett "dom".

* Ifrågasätt ryggmärgsreflexen att alltid diskutera flyktingmottagningen och mångfaldssamhällets utmaningar i samma andetag. Flyktingmottagnignen är en pusselbit, liksom skolan, äldrevården, arbetsmarknaden eller den kulturella sektorn.

* Ta det upplevda utanförskapet på allvar, såväl den som upplevs av infödda som hitflyttade svenskar. Människor som upplever att de inte har en självklar plats i samhället tenderar att skapa enklaver eller attraheras av krafter som erbjuder dem alternativ identifikation.

* Se alla som bor och verkar i Sverige som svenskar. Uppdatera den existerande bilden av svensken och svenskheten.

* Sist, men inte minst, bekämpa all diskriminering som handlar om att människor behandlas annorlunda för att de inte passar in i föreställningen om det normala, såväl den positiva som den negativa särbehandlingen.

“Skapa ett hållbart mångfaldssamhälle”