<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Small, medium eller large

Hittade detta hos Vänstra stranden. Fångar precis det jag vill förmedla men inte alltid förmår att uttrycka:

En identitetspolitik som säger ja till djupen i det mänskliga och ifrågasätter vad som är normalt, den stödjer jag. Då får vi alla växa, interagera och utvecklas. Men en identitetspolitik som kopplar samman rättigheter och identiteter den förnekar jag.
Jag tror inte på en politisk inriktning som helt förnekar identitetsaspekten (small), och jag tror inte på en politisk inriktning som plattar till människor och sorterar in dom i identitetsgrupperingar som fungerar som fängelse (large). Därför förespråkar jag en tredje väg, medel, där identiteter erkänns ha betydelse, på individnivå, men inte på gruppnivå. Politiken ska därför erkänna och underlätta att individer komponerar sin egen unika identitet genom att plocka av den buffén som globaliseringen dukar upp.

“Small, medium eller large”

  1. Blogger jimpan Says:

    Exakt.