<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Snälla...

...läs Mustafa Cans angelägna text i dagens DN-kultur.

Vi människor är sannerligen symboliska varelser. När samtiden (eller framtiden för den delen) inte känns angenäm vill vi fly till en bättre tid som känns bekant och trygg. Helst någon tid i historien som karaktäriseras av starka symboler och värden. Sen är det ointressant om den historiska epoken inte är mer än en våt fantasi.

Dessa högst mänskliga egenskaper spelar sverigedemokraterna på. De utmålar samtiden och framtiden (mångfald) som hotfull och säger sig vilja till en svunnen tid.

Den stora andelen av sverigedemkraternas väljare kan socialdemokratin vinna genom att motarbeta bilden av samtiden och framtiden som hotfull samt genom att förbättra de materiella villkoren för de sämst ställda. Det ska vara drägligt att leva i nuet!

****
Tack till Ataraxi för länken!

“Snälla...”

 1. Anonymous Ataraxi Says:

  Jag antar detta är artikeln i fråga: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=642656

  ...för övrigt en mkt bra blog, som jag läser med stor uppskattning!

 2. Anonymous Anonym Says:

  "Den stora andelen av sverigedemkraternas väljare kan socialdemokratin vinna genom att motarbeta bilden av samtiden och framtiden som hotfull..."

  Motarbeta bilden? Ändra kartan men inte verkligheten? Vad menar du egentligen?


  /A

 3. Blogger qaisar Says:

  Jag menar följande: SD försöker måla upp det samtida mångfaldssamhället som något hotfullt och något som kan undvikas. Jag tycker att socialdemokratin ska visa att mångfaldssamhället är en oundviklig företeelse i det globala samhället. Sverige är ett mångfaldssamhälle. Punkt! Inget val utan en verklighet.

 4. Anonymous Anonym Says:

  "Jag menar följande: SD försöker måla upp det samtida mångfaldssamhället som något hotfullt och något som kan undvikas."

  Målar upp? De pekar på vad som är just nu. Detta samhället är långt mycket mer splittrat och "hotfullt" för människorna som bor i det nu, än för en tid sen.

  Tja, se bara på t.ex Japan eller Finland. De har lyckats undvika "mångfaldssamhället" rätt bra. Hur de gjort? Ja det kan man ju fundera på...

  "Jag tycker att socialdemokratin ska visa att mångfaldssamhället är en oundviklig företeelse i det globala samhället."

  Ja, det har jag inte missat ;)

  "Sverige är ett mångfaldssamhälle. Punkt! Inget val utan en verklighet."

  Tycker du ja, inte jag.
  Vad jag vet har vi inte haft någon folkomröstning om detta, så då kan man ju säga att vi inte haft något val...