<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Socialdemokratin måste bli mer nationalistisk

Socialdemokraterna måste göra som vänstern i Frankrike, nämligen anamma flaggviftandet, nationalkänslan och nationalsången. Hopps att Mona Sahlin gör som Ségolène Royal, i alla fall i denna frågan. Vänstern måste börja diskutera frågan om den svenska nationella identiteten istället för att skjuta frågan ifrån sig genom att hänvisa till internationalism eller till ett flummigt resonemang om att man minsann inte behöver bli svensk. Alla gemenskaper (som bosatt i ett land tillhör man ett sådant) bygger alltid på en gemensam identitet - ett "vi". Alternativet är utanförskap och segregation.

Vi behöver ladda om den svenska identiteten så att alla oavsett hud- och hårfärg, födelseland och religiös identifikation kan inrymmas i den. För att göra detta måste svenskheten associeras med medborgarskap (inte nödvändigtvis formell sådan) istället för med en föreställning som bygger på föreställd etnisk eller kulturell tillhörighet eller vissa utseendemässiga drag.

Målet är att man i framtiden inte ska kunna säga: Hon såg inte svensk ut. Eller: Han uppförde sig inte svenskt. Alla som bor och verkar i Sverige är svenskar. Punkt! Svenskheten är summan av dessa individers sätt att vara, tänka och handla. Inte svårare än så.

Etiketter: , ,

“Socialdemokratin måste bli mer nationalistisk”

 1. Blogger Sophia Says:

  Fast om svenskheten ska associeras till medborgarskapet och man dessutom inte ska kunna säga "han uppförde sig inte svenskt" - är inte själva medborgerskapet och svenskheten rätt innehållslös då? Personligen tycker jag "den svenska identiteten" borde tömmas på all form av etnisk innebörd - absolut. Men den måste ju fyllas med någon form av värden i såna fall. Exempelvis uppslutning bakom demokratiska grundprinciper, fredliga lösningar på problem, jämställdhet, antirasism osv...

 2. Blogger qaisar Says:

  Jag håller med dig om att svenskheten måste fylla med några värden, i annat fall kan den inte används som ett bindande kitt för alla som bor i och verkar i Sverige.

  Jag tror att det är svårt att en gång för alla bestämma vilka dessa värden är (eller bör vara). Det är därför jag tycker att Folkpartiet är ute och cyklar med deras utgångspunkt om att det går att definiera (en gång för alla) den svenska värdegrunden (eller en kulturkanon för den delen).

  De värden som ska associeras till svenskheten finns men måste ständigt förändras utifrån den samtida befolkningens sammansättning. Kan inte våra lagar som beslutas av riksdagen vara ett bra innehåll? De uppdateras ständigt, nya kommer årligen och vissa tas bort.

 3. Blogger Sophia Says:

  Fast jag tycker hela tanken med nationalism känns så förlegad... Låt folk få vara individer... att betona sociala identiteter alltför mycket (oavsett om det är nationalitet, etnicitet, genus, klass, sexualitet, åldersgrupp osv) blir alltid bara begränsande... Jobbar du politiskt eller nåt?

 4. Blogger qaisar Says:

  Fast detta är just min poäng. Vi som bor i Sverige behöver en gemensam identitet, bara då kan vi vara olika saker. Om vi inte har en gemensam identitet då är vi bara olika saker, som i sin tur leder till segregation och utanförskap. Så länge som vi har staten Sverige, behöver vi en gemensam identitet för denna gemenskap = nationalism. Hittills har nationalism handlar om att förena territorier med en viss etnicitet. Detta är problematiskt i dagens globala samhälle.

  För övrigt håller jag med dom att det alltid blir svårt om man betonar de olika identiteterna i för stor utsträckning.