<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tiotusenkronorsfrågan

Läser i senaste QX en intervju med Åsa Petersen om hennes nya bok, Bortom normen 2.0. I intervjun säger Åsa att ett sätt att motverka diskriminering är "Att se människan istället för könet eller sexualiteten".

So far so good. Låter enkelt och bra. Men nu kommer det krångliga. I ett blogginlägg lyfter Katrine Kielos följande citat från en av Åsas artiklar i Aftonbladet: "Det (ta hänsyn till etnictet, kön, sexualitet och funktionshinder: min kommentar) har inte alltid varit poppis i arbetarrörelsen, länge insnöad på bara klassanalys".

Nu över till (10.000 kronor) frågan som gör många förvirrade: Hur går det ihop att å ena sidan ta hänsyn till etnicitet, kön etc. (för att inte bli insnöad enbart på klassanalys) för att å andra sidan ignorera dessa aspekter genom att se fokusera på den individen?

Budskapet många gånger är: Etnicitet (vad det nu än är), kön, sexuell läggning och annat ska både förbises och beaktas på samma gång. Hur går detta ihop?

PS. Åsa är inte ensam om denna motstridiga hållning till kön, etnicitet, sexuell läggning och andra alternativa identiteter.
PS2. Inget är så komiskt som försök till att illustrera/gestalta mångkultur, mångfald osv. Det blir alltid fel. Se bilden ovan, som är en av de bättre inom genren.