<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tvång, ett halvt steg

Enligt ekot ska sossarna stå inför en svängning i eget-boende-frågan (EBO). Detta är inte helt sant. Även den tidigare socialdemokratiska ministern, Jens Orback, förespråkade en linje där boendevalfriheten för asylsökande skulle begränsas. Orbacks metod var att begränsa individens frihet genom att ta bort ekonomiskt stöd till boende under asyltiden, vilket skulle indirekt tvinga individen att bo i ett anvisat anläggningsboende. Den "nya" inriktningen är istället att tvinga kommuner att ta emot flyktingar. Det är ett steg i rätt riktning, även om det inte är en fullträff.

Ett problem idag är att asyltiden (under tiden flyktingskäl prövas) är alltför lång. I genomsnitt var väntetiden 371 dagar för asylsökande under år 2006 (siffra från Migrationsverkets årsredovisning för år 2006). Även om asylsökande bor bra i anläggningboende är risken att passiviseras överhängande om man inte kortar den tid som asylsökande lever i ovisshet. Det är inte mänskligt.

Dessutom visar forskningen att sist flyktingmottganingen byggde på att alla asylssökande anvisades plats (den s.k. Hela-Sverige-strategin) gav andra negativa effekter som minskade chanser till att få ett fotfäste på arbetsmarknaden.

Följande behöver man göra för att få tillstånd en effektivare asyl- och flyktingmottagning.

* Viktigast av allt är att förkorta och effektivisera asylprocessen. Människor ska inte behöva leva i ovisshet längre tid än nödvändigt.
* Slå ihop asyl- och flytingmottagningen så att det inte är två processer. Idag måste flyktingar börja om från början när de får uppehållstillstånd trots att de kanske har bott och arbetat i Sverige under 2 år. Ge också asylsökande möjlighet till att få introdcerande insatser om väntetiden blir längre än 3 månader.
* Inför en asyl- och introduktionslag som pekar ut myndigheter och kommuners ansvar så att människor inte faller mellan stolarna.
* Ge kommunerna full kostnadstäckning för deras kostander som uppkommer i samband med asyl- och flyktingmottagningen. De kommuner som säger nej till asylsökande och flyktingar ska inte få gömma sig bakom ekonomiska argument.

Har tidigare skrivit ett inlägg om detta när jag jobbade på tidigare Svenska kommunförbundet. Tycker att texten fort farandehåller.

“Tvång, ett halvt steg”