<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vad är det som har misslyckats?


Idag är det en allmän sanning att integrations- invandringspolitiken har misslyckats. Jag är övertygad om att majoriteten av de som fäller domen har en diffus bild av vad detta misslyckandet egentligen innebär.

PS. Säg inte att integrationspolitikens misslyckande är att personer med utländsk bakgrund (själva födda utomlands eller de infödda vars bägge föräldrar är födda utomlands) inte får ett arbete. Detta är möjligtvis ett arbetsmarknadspolitiskt misslyckande. Troligtvis kommer det att finnas flera olika orsaker bakom varför personer med utländsk bakgrund inte får fotfäste på arbetsmarknaden, precis som för personer med svensk bakgrund (infödd i Sverige med minst en förälder född i Sverige). Varför kallar vi inte då "vanlig" arbetslöshet för ett integrationspolitiskt misslyckande? Skillnad på folk och folk?

“Vad är det som har misslyckats?”

  1. Blogger jimpan Says:

    "Detta är möjligtvis ett arbetsmarknadspolitiskt misslyckande."

    Håller helt med! Andra problem som brukar räknas till integrationspolitikens konto är ett bostads- och stadsplaneringspolitiskt misslyckande.

    Kul att du hittat till min blogg! Jag återkommer gärna hit.