<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vem representerar vem?

Ekot rapportera att endast ca 5% av alla socialdemokratiska riksdagsledamöter bor i hyresrätter. Övriga 95% har "valt" att bo i villa, radhus eller i bostadsrätt. Detta samtidigt som vi socialdemokrater har ställt oss mycket kritiska till ombildning hyresrätter till bostadsrätter.

Det är ett problem om presumtiva väljare upplever att de som representerar väljarna inte lever som de lär eller förespråkar. Visserligen kan människor emaptisiera med andras situation utan att själv dela den, men det är ett legitimitetsproblem särskilt för socialdemokratiska ledamöter att inte kunna göra anspråk på att dela väljarnas vardag.

Sveriges politiska system bygger visserligen inte på boendeformrepresentation utan på åsiktsrepresentation, men vi kan inte komma bort ifrån att människors värderingar formas efter deras materiella vardag. Boende, utbildningsnivån, vänkretsen och annat spelar faktiskt roll. Det är svårt att komma ifrån detta. Om vi har krav på att våra politiska församlingar ska spegla sociala variabler som kön, invandradskap, sexuell läggning så är det svårt att hävda att boendeformen eller var vi bor inte har betydelse.

Jonas Morian skriver också om detta.

“Vem representerar vem?”