<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Verbal trangulering inför valet 2010

Som DN:s ledare uppmärksammar idag kan man vänta sig att Mona Sahlin kommer att uppdatera språkbruket för att vinna väljarna i mellanskiktet. Det handlar om att triangulera utifrån den verklighet som skapas med alliansen. Det handlar också om att ta tillbaks de begrepp som borgerligheten traditionellt sätt har lagt beslag på, t.ex. frihet, individualism och .

Det man kan hoppas är att socialdemokraternas trinaguleringsstrategi stannar vid det verbala stadiet och inte smittar av sig på de åtgärder och insatser socialdemokraterna går till val på under 2010. Även om väljare från medelklassen är viktiga är det viktigt att inte tappa klassisk vänsterpolitik som handlar om att förbättra livsvillkoren för de sämst ställda. Eller att falla för frestelsen att ropa efter hårdare tag och ökade krav. Socialdemokratin har alltid stått för synsättet "gör din plikt, kräv din rätt". Det är tydligt nog. Att ropa efter hårdare krav kan lätt leda till populism när man börjar jaga och misstänktliggöra individer (likt Folkpartiet).

Politiska insatser och resurser bör även i fortsättning riktas till de som befinner sig i, eller på gränsen till, utanförskap. Det positiva i sammanhanget är att väljare i medelklassen vinner man inte genom politiska reformer som ger några hundra kronor mer i plånboken, utan genom ideer och visioner. Detta visade valförlusten i Stockholm. Och detta visade den uteblivna bankomatkvittoeffekten som alliansen hade hoppats på efter årsskiftet 07. De som har lite mer än medelinkomster törstar efter en vision, en dröm. Detta har socialdemokratin inte erbjudit.

Socialdemokratin behöver därför göra tre saker inför valet 2010. a) Formulera visionen om ett framtida samhälle där ALLA verkligen ha en plats. b) Skapa berättelsen om det samtida Sverige som ALLA verkligen känner igen sig i. c) Fortsätta visa att ALLA verkligen tjänar på om vi minskar utanförskapet och bekämpar fattigdomen. Bara då kommer ALLA att vilja vara med.

“Verbal trangulering inför valet 2010”