<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Boken presenteras under almedalsveckan

tisdag, maj 29, 2007 by qaisar


Det blir inte många blogginlägg just nu eftersom jag har mycket på jobbet. Klicka gärna på följande länk: http://www.arenagruppen.se/ag5/default.asp?ID=2929&type=1&cat=agora

Det ska bli kul att diskutera boken med den kunniga panelen.

Mångfaldssnack med SSU

söndag, maj 20, 2007 by qaisar

Var idag på Bommersvik och snackade mångfald tillsammans med Stockholms läns SSU-distrikt. Blev djupt imponerad av deltagarnas frågor och funderingar. Dom fick en försmak av den kommande boken Small, medium eller large - vägval för byggandet av mångfaldssamhället.

Hopplösa fall

torsdag, maj 17, 2007 by qaisar

Om inte sådant kan sänka förtroendet för Sverigedemokraterna så undrar jag vad som kan. En del av av främlingsfientliga partiers väljare är lika vilsna som dessa paritet. Man skulle kunna presentera vilka fakta som helst framför dem, de kommer fortfarande att resonera i term av att "dom" skor sig på "oss".

Sverigedemokraternas världsbild och retorik bygger på att Sverige dels upp i ett vi och ett dom. Att förespråka ett mångkulturellt (kulturer som grupper) samhälle är att ställa upp på deras världsbild. Om man däremot talar om Sverige som ett mångfaldssamhälle där det inte finns grupper av kulturer utan individer som har olika sätt att leva, är det svårare för sverigedemokratera att argumentera för sin sak.

Är detta for real?

måndag, maj 14, 2007 by qaisar

Bloggen AdiosGringo har skrivit allt vettigt som går att skriva om denna nyhet (text). Jag håller till tusenprocent med om följande:

Det finns ingen anledning att här kritisera Gringo. Gringo är bara ett företag som säljer varor och tjänster. De bedriver “commercial humanism”. Gringo är som sagt kärlek - det vet ju alla. Det “handlar om bra människor som vill väl”, det handlar om “otroligt smarta och trevliga personer”, för att nu återigen citera Isobel Hadley-Kamptz (och AdiosGringo kommer få tillfälle att citera henne många många gånger, för hon är själv en bra människa, tror vi, en otroligt smart och trevlig person som vill väl).

Nej, det är inte Gringos sak att avstå från att sälja undermåliga ”utbildningar” om det är just vad folk vill ha. Det skrattretande och i längden farliga är Gringos kunder - alla dessa politiker som faller för charmig jippofilosofi, för lätta skenlösningar och enkla förklaringar.

PS. Även Luciano har skrivit några ord om detta.

Läs detta!

söndag, maj 13, 2007 by qaisar

Intellektuellt och underhållande!

http://adiosgringo.wordpress.com/

Fonden är fel

by qaisar

Ser på Evina Rubars nya dokumentär om barn som far illa. Problemet med Rubars tes är att hon presenterar problemet som "invandrarproblem" och normen "att inte slå barnen" som ett svenskt kulturellt fenomen. Detta gör att Rubars dramaturgi får en rasistisk och fördomsfull underton.

Rubar läser in kulturen som förklaringsvariabel lika mycket som de som hon anser svika barnen genom att tänka kulturrelativistiskt (typ, det är ok att dom slår sina barn eftersom det är deras kultur).

Humor på hög nivå

by qaisar

Idag Carl Bildt hos Nyhetsmorgon Söndag på TV4 när han får frågan om hur en bra förälder ska vara:

- Ja...det handlar om att sätta gränser, presentera värderingar och modeller. (fritt återgett)

Snacka om att inte ha kontakt med sitt känsloliv. Man kan tro att Bildt talar om hur man ska styra Sverige snarare än om hur man ska vara en bra förälder.

Bejakandet av utanförskap, del II

fredag, maj 11, 2007 by qaisar

Fler exempel på bejakandet av utanförskap: Liberala invandrarförbundet. I veckan kunde det läsas att det pågår en strid om ordförandeskapet, Ana Maria Narti vs. Gulan Avci.

Det är paradoxalt med ett liberalt invandrarförbund. Individperspektivet är bortblåst till förmån för grupptänkande i det samtida Folkpartiet. Helt på kollisionskurs med den liberala ideologin.

Doktorshatt ingen garanti

fredag, maj 04, 2007 by qaisar

I det senaste numret av ekonomisk debatt (3/2007), som har tillägnat "invandrades integration på arbetsmarknaden", kan man läsa följande av Jan Ekberg på sidan 25 (professor i nationalekonomi):

Med integrationspolitik menas vanligtvis den politik som avser hur samhället förhåller sig till dem som har invandrat och har fått uppehållstillstånd.
Nej, det som nämns ovan är inte integrationspolitik utan den tidigare invandrarpolitiken. Ekberg förefaller att vara kvar i ett invandrartänk.

Med integrationspolitik avses istället samhällets strategier/åtgärder/insatser för att skapa ett inkluderande samhälle för alla, oavsett hud- eller hårfärg, födelseland, livsideal eller religiös identifikation. Dessa insatser ska riktas mot det offentliga systemets innehåll och organisation, INTE mot invandrare eller andra stigmatiserade kategoriseringar.

Jonas+Bellman = sant

torsdag, maj 03, 2007 by qaisar

Grymma och coola Jonas Hassen Khemiri har välförtjänt vunnit Bellmanpriset. Diggar honom för kommentarer som dessa (från DN):

Hur många språk talar du?

- Ett flertal. Jag är mest intresserad av alla de möjliga språk som finns på svenska. Med den bakgrund jag har så talar jag många olika sorters svenska, säger Jonas Hassen Khemiri och nämner handelsiska som ett av dessa.

Det är ett språk som talas av dem som går eller har gått på Handelshögskolan. Han själv är en av dessa elever. Han talar också om det teatriska språket och det khemiriska - förstås.


Det är så man uppdaterar Sverige och svenskheten, inte genom att införa nya stigmatiserande begrepp som befäster vi-och-dom-tänkande. Heja Jonas!

Jag blir trött...

by qaisar

Seminarier som dessa gör mig trött.

1) SNShar fel fokus. Seminariets rubrik är "Hur förbättra invandrares integration på arbetsmarknaden?". Vad innebär integration i sammanhanget? Delaktighet? Representation? Menar SNS på allvar att det finns en universial problembild eller lösning för att få fler personer med utländsk bakgrund (födda utomlands eller) på arbetsmarknaden? Rubriken på deras seminarie indikerar detta och därmed befäster bilden av "invandrare" som en homogen grupp. Vilket i sin tur leder till ett vi-och-dom tänkande.

2) Flyktinginvandringen kan inte ställas mot arbetskraftsinvandringen (och det var inte bättre förr). I programmet står det:
Under 1960-talet var sysselsättningsgraden bland invandrare i Sverige högre än bland infödda svenskar. Inkomsterna bland invandrare låg väl i nivå med den infödda befolkningens. Sedan dess har mycket förändrats. Tidigare flyttade de flesta invandrare till Sverige av arbetsmarknadsskäl, medan dagens inflöde till stor del är flykting- och anhöriginvandring. Sysselsättningsgrad och inkomster är idag klart lägre bland utrikes födda än i den övriga befolkningen.
Jaha, vad är lösningen enligt SNS, ska vi strypa flyktinginvandringen för att den inte är lönsam? Dessutom var den höga sysselsättningen bland utlandsfödda under 1960-talet inte resultat av att dåtidens motsvarighet till integrationspolitik var effektivare. Arbetskraftinvandrade under 1960-tale hade visserligen arbete (basindustrin efterfrågade icke-kvalificerat arbetskraft) men de var inte delaktiga i samhället. Är detta integration?

Trygghet och närhet framför allt

by qaisar

Dom som förespråkar tvångsplacering av asylsökande och andra nyanlända bör lyssna på Tendens programserier om att hitta hem. Människor är inte pjäser som kan flyttas runt efter en analys eller strategi genomförd i riksdagen eller Rosenbad. Vi människor är känslovarelser. Inte ekonomiskt effektiva, logiska eller rationella maskiner.

Följande står om programmet på P1 hemsida:
HITTA HEM - annorlunda i Avesta eller segregerad i storstan?
Tisdag 1/5 11.03 och 20.03 samt onsdag 2/5 23.30.- I min klass finns inte en enda person med föräldrar som är födda i Sverige, säger Ingi Abdulhameed, 21 år. Alla är som jag. Vi pratar svenska med varandra, men har olika modersmål.
När Ingis familj kom till Sverige och Stockholm från Irak uppmanade kommunen dem att flytta till Avesta. Där skulle de få bostad och ett lättare liv, sade man. Och visst fick de en bostad. Men för Ingi och hennes syster Iman blev åren i Avesta allt annat än enkla.
-Vad är det för mening med att bo på en mindre ort med mer svenskar, om man inte blandas med dom?

Aldrig riktigt hemma

by qaisar

Justice (Fairness)


65%

Utilitarianism


60%

Existentialism


55%

Hedonism


45%

Kantianism


40%

Strong Egoism


25%

Divine Command


25%

Nihilism


15%

Apathy


5%

What philosophy do you follow? (v1.03)
created with QuizFarm.com

Hittade följande test hos Zaida Catalán. Eftersom filosofi är mitt hobbyintresse kunde jag inte motstå testet.

Det intressanta med resultatet är jag inte fick mer än 65% träff på någon av de filosofiska inriktningarna som listats ovan. Vad betyder detta? Finns det någon filosofisk inriktning som stämmer mer överens med min livsåskådning än de som ingick i testet?

Bokomslag

onsdag, maj 02, 2007 by qaisar

Idag var jag hos styrgruppen för Agoras satsning, Agenda 2010+ för att berätta om den kommande boken. Vi hade ett mycket intressant samtal om alternativa vägar för den framtida politiken som idag kallas för integrationspolitiken. Fick många bra synpunkter och reflektioner.

Nu börjar också arbetet med att hitta passande omslagsbild. Spännande och svårt. Bokomslag är minst lika viktigt som innehållet.

14.50 Vasagatan, stockholm

tisdag, maj 01, 2007 by qaisarBlogginlägg via mobilen

Just nu, röda fanor

by qaisarBlogginlägg via mobilen