<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aldrig riktigt hemma

Justice (Fairness)


65%

Utilitarianism


60%

Existentialism


55%

Hedonism


45%

Kantianism


40%

Strong Egoism


25%

Divine Command


25%

Nihilism


15%

Apathy


5%

What philosophy do you follow? (v1.03)
created with QuizFarm.com

Hittade följande test hos Zaida Catalán. Eftersom filosofi är mitt hobbyintresse kunde jag inte motstå testet.

Det intressanta med resultatet är jag inte fick mer än 65% träff på någon av de filosofiska inriktningarna som listats ovan. Vad betyder detta? Finns det någon filosofisk inriktning som stämmer mer överens med min livsåskådning än de som ingick i testet?

“Aldrig riktigt hemma”