<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Boken presenteras under almedalsveckan


Det blir inte många blogginlägg just nu eftersom jag har mycket på jobbet. Klicka gärna på följande länk: http://www.arenagruppen.se/ag5/default.asp?ID=2929&type=1&cat=agora

Det ska bli kul att diskutera boken med den kunniga panelen.

“Boken presenteras under almedalsveckan”

  1. Blogger Jonas Morian Says:

    Sweet! Ser fram emot ett recentions-ex :-)

  2. Blogger jimpan Says:

    Mycket spännande! Hade varit kul att närvara på.