<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bokomslag

Idag var jag hos styrgruppen för Agoras satsning, Agenda 2010+ för att berätta om den kommande boken. Vi hade ett mycket intressant samtal om alternativa vägar för den framtida politiken som idag kallas för integrationspolitiken. Fick många bra synpunkter och reflektioner.

Nu börjar också arbetet med att hitta passande omslagsbild. Spännande och svårt. Bokomslag är minst lika viktigt som innehållet.

“Bokomslag”

  1. Anonymous Christina W Says:

    Innehåll, bokomslag och inte minst titel är väl tre väldigt viktiga komponeneter?

  2. Blogger qaisar Says:

    Sant, men innehållet och titeln är klara. Endat bokomslag återstår. :-)