<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Doktorshatt ingen garanti

I det senaste numret av ekonomisk debatt (3/2007), som har tillägnat "invandrades integration på arbetsmarknaden", kan man läsa följande av Jan Ekberg på sidan 25 (professor i nationalekonomi):

Med integrationspolitik menas vanligtvis den politik som avser hur samhället förhåller sig till dem som har invandrat och har fått uppehållstillstånd.
Nej, det som nämns ovan är inte integrationspolitik utan den tidigare invandrarpolitiken. Ekberg förefaller att vara kvar i ett invandrartänk.

Med integrationspolitik avses istället samhällets strategier/åtgärder/insatser för att skapa ett inkluderande samhälle för alla, oavsett hud- eller hårfärg, födelseland, livsideal eller religiös identifikation. Dessa insatser ska riktas mot det offentliga systemets innehåll och organisation, INTE mot invandrare eller andra stigmatiserade kategoriseringar.

“Doktorshatt ingen garanti”