<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Fonden är fel

Ser på Evina Rubars nya dokumentär om barn som far illa. Problemet med Rubars tes är att hon presenterar problemet som "invandrarproblem" och normen "att inte slå barnen" som ett svenskt kulturellt fenomen. Detta gör att Rubars dramaturgi får en rasistisk och fördomsfull underton.

Rubar läser in kulturen som förklaringsvariabel lika mycket som de som hon anser svika barnen genom att tänka kulturrelativistiskt (typ, det är ok att dom slår sina barn eftersom det är deras kultur).

“Fonden är fel”

 1. Blogger Ali Esbati Says:

  Alltså, här har vi en kille som är från Somalia och som blir misshandlad av sin far. Några gör inte tillräckligt. Andra tycker att lite stryk ska man tåla. Mycket illa. Farsan blir fälld. Gott så. Men nej då, detta är inte tillräckligt för Rubar. Inte ens intressant. Hon skiter helt och hållet i misshandeln och efterspelet. Hon ute efter bakgrund. Födelseort. Hårfärg. Suggestivt snack alla "det här vågar ingen prata om". Jo, det här talar alla om hela tiden. Under tiden blir barn mobbade, misshandlade, kränkta, våldtagna. Men skit samma. Vi ska inte fråga barnen hur de har det. Vi ska fråga: VAR ÄR DIN FARSA FÖDD, LILLE VÄN?

 2. Blogger qaisar Says:

  Exakt! Det Rubar (andra som företräder vi-måste-våga-säga-som-det-är-linjen) inte förstår är att de stigmatiserar lika mycket som de som vill förmildra ett visst fenomen pga kulturella orsaker.

  Det är lika mycket fel att läsa in kultur och etnicitet oavsett om man vill förmildra eller förstärka ett visst fenomen. Se problemets kärna (i detta fall barnaga) istället för att stirra sig blind på uttrycket (föräldrarnas hemvist).

 3. Anonymous Grue Says:

  Det presenterades fakta som sa att det var åtta ggr vanligare att barn till utomnordiska föräldrar blir slagna. Det är fakta. Får man inte säga det?

  Resultatet av den politik ni vill bedriva är att samhället inte ingriper för att rädda slagna barn - det visade Rubars dokumentär med all önskvärd tydlighet och det var också hennes tes: att det svenska samhället sviker barnen pga PK-ismen.

  F ö tycker jag att du är patetisk Ali som raderar mina inlägg som är av den här typen. Uppenbarligen vill du ge en bild av att alla kritiker till dig är pellejönsar som skriker "Öh, du är ju stalinist". Resonerande inlägg rensas däremot ut.

  BO gjorde bort sig på nytt i P1 morgon i debatt med Rubar i morse.

 4. Blogger Em. Says:

  grue: och så det finns en mcdonald's-fred.

  för ingen annan kan anledningen till orskassambandet vara och det kan aldrig vara så att stigmatiseringen är större för "svenska" barn. på högstadiet vet jag massa killar som ljög tungorna svarta i anonyma enkäter om mängden förtärd alkohol för att de tyckte det var coolt. aldrig kan det väl var så att enkätsvar kan vara en rubbning av sanningen? aldrig kan vissa barn skämmas för mycket för att ens anonymt ange sanningen exakt. eller ljuger människor ibland för sig själva? och för statistiken?

  gång på annan sviker samhället barn till förmån för deras föräldrar. misshandlade hundar som attackerar andra får inte avlivas för det blir synd om deras ägare som vill ha dem kvar (för att ta ut sina aggressioner på). problemet är inte att man tycker att somalier måste få slå sina barn. problemet är att samhället inte "ska" ingripa i fria vuxna individers rättigheter att kränka de svaga (barn, djur). för inga svenska barn som far illa har ju någonsin tvingats bo kvar hos, eller flytta tillbaka hem till, misshandlande föräldrar. soss fungerar felfritt i helsvenska ärenden. eller? - öh, näe.

 5. Blogger Tobias Struck Says:

  Qaisar. Jag håller med Grue om att kritik främst måste riktas mot det fega svenska etablissemanget, som har svikit invandrarbarnen. Vad menar du är ett hederligt motiv för att hyscha ned övervikten av aga-fall inom invandrarfamiljer? Vad säger du om de utredningar, som redovisades i programmet (varav en var gjord av Rädda Barnen) som entydigt visar en övervikt av aga inom invandrarfamiljer? Och vem är förvånad? Naturligtvis är det vanligare att människor som själva har vuxit upp med aga, själva agar. Och aga är långt vanligare i Nordafrika och Västasien än här.

  Men detta handlar alltså inte om att peka ut svarthåriga invandrare. Programmet visade ju att det är lika vanligt bland britter (mycket obehagliga bilder av ett barn som säger "it´s not very nice"). Detta handlar om att ungdomar med bakgrund i Nordafrika och Västasien, som redan känner sig litet som andra klassens medborgare i Sverige med situationen på arbetsmarknaden, krogarna och allt - också känner att de särbehandlas när det gäller våldet mot dem! De ser att etniskt svenska barn som söker hjälp hos lärare, Socialen etc - får hjälp, medan samma vuxna kring dem, är rädda att bli kallade rasister och inte hjälper dem. Det skapar avund och bitterhet mot de etniskt svenska ungdomarna.

  Jag antar att du känner till de gäng i Sveriges stora städer som rånar etniskt svenska ungdomar på mobiltelefoner och misshandlar dem för att det ger dem en maktkänsla. Detta har Petra Åkesson skrivit C-uppsats i sociologi om. Det är priset för de märkvärdigas och tystas svek.