<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hopplösa fall

Om inte sådant kan sänka förtroendet för Sverigedemokraterna så undrar jag vad som kan. En del av av främlingsfientliga partiers väljare är lika vilsna som dessa paritet. Man skulle kunna presentera vilka fakta som helst framför dem, de kommer fortfarande att resonera i term av att "dom" skor sig på "oss".

Sverigedemokraternas världsbild och retorik bygger på att Sverige dels upp i ett vi och ett dom. Att förespråka ett mångkulturellt (kulturer som grupper) samhälle är att ställa upp på deras världsbild. Om man däremot talar om Sverige som ett mångfaldssamhälle där det inte finns grupper av kulturer utan individer som har olika sätt att leva, är det svårare för sverigedemokratera att argumentera för sin sak.

“Hopplösa fall”