<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Jag blir trött...

Seminarier som dessa gör mig trött.

1) SNShar fel fokus. Seminariets rubrik är "Hur förbättra invandrares integration på arbetsmarknaden?". Vad innebär integration i sammanhanget? Delaktighet? Representation? Menar SNS på allvar att det finns en universial problembild eller lösning för att få fler personer med utländsk bakgrund (födda utomlands eller) på arbetsmarknaden? Rubriken på deras seminarie indikerar detta och därmed befäster bilden av "invandrare" som en homogen grupp. Vilket i sin tur leder till ett vi-och-dom tänkande.

2) Flyktinginvandringen kan inte ställas mot arbetskraftsinvandringen (och det var inte bättre förr). I programmet står det:
Under 1960-talet var sysselsättningsgraden bland invandrare i Sverige högre än bland infödda svenskar. Inkomsterna bland invandrare låg väl i nivå med den infödda befolkningens. Sedan dess har mycket förändrats. Tidigare flyttade de flesta invandrare till Sverige av arbetsmarknadsskäl, medan dagens inflöde till stor del är flykting- och anhöriginvandring. Sysselsättningsgrad och inkomster är idag klart lägre bland utrikes födda än i den övriga befolkningen.
Jaha, vad är lösningen enligt SNS, ska vi strypa flyktinginvandringen för att den inte är lönsam? Dessutom var den höga sysselsättningen bland utlandsfödda under 1960-talet inte resultat av att dåtidens motsvarighet till integrationspolitik var effektivare. Arbetskraftinvandrade under 1960-tale hade visserligen arbete (basindustrin efterfrågade icke-kvalificerat arbetskraft) men de var inte delaktiga i samhället. Är detta integration?

“Jag blir trött...”

 1. Anonymous antirasist Says:

  Vad du är lyckligt lottad som alltid vet vad som är rätt och fel. En äkta sannings-ägare

 2. Blogger qaisar Says:

  Ehhhhhhh...märklig kommentar. Det är alltid bättre att säga rakt/skriva ut vad man menar istället för att antyda. Ironi funkar sällan i skrift. Peace!

 3. Blogger Petter Says:

  "Hur förbättra invandrares integration på arbetsmarknaden?"

  Det där ordet integration gör mig alltid så förbryllad. Det skapades för att markera en bortgång från begreppet assimilation (nu måste vi fokusera på HELA samhället, det handlar inte bara om invandrare osv, osv)

  Men i den där meningen betyder det banne mig PRECIS samma sak som assimilation.

  SNS har väl inte direkt imponerat på det invandrarpolitiska/integrationspolitiska området förrut. Läst "migrationsexplosionen?" (red.Jervas). Gavs ut av SNS i mitten av 90-talet. Helt galen.

 4. Anonymous antirasist Says:

  Sorry om du uppfattade mig som ironisk, jag var bara lite spydig. Du är ofta ute och recenserar olika företeelser (på din ganska intressanta blogg) i termer av rätt och fel. Det är dock oftast inte så enkelt, hela tillvaron är en gråzon och utvecklingen ibland ett pågående processmörker. Ta det här "vi och dom"-tänket som ofta stämmer, men inte alltid. Debatten om Inegrationspolitiken bygger ofta på olika "sanningar" och generaliseringar. Verkligheten är mer komplex än så. Jag tror mest på en generell politik som är likadan för alla, men det finns också analfabeter och andra som behöver extra hjälp för att kunna ta en plats i samhället. Jag tror att det är ytterst få personer som inte vill vara delaktiga.

  Jag är dock optimistisk vad gäller integrationsfrågorna och den framtida utvecklingen. Men det kommer att ta tid...

 5. Blogger qaisar Says:

  Spydighet går fram i text. Anledningen till att du upplever att jag resonerar integrationspolitiska företeelser i termer av rätt och fel är för att jag känner mig säker på vad jag tycker i integrationsfrågan. Därav att det jag skriver kan verka vara onyanserat.

  Nyfiken: Nämn ETT sammanhang där ""vi och dom"-tänket som ofta stämmer, men inte alltid".

  Observera också att jag inte är emot riktade säråtgärder som fenomen, jag är emot riktade säråtgärder som riktas utifrån föreställningar om "dom andra" (etnicitet, ras eller kulturell grupptillhörighet). Hela generella politiken består av olika riktade säråtgärder utifrån BEHOV.

  Vad betyder att "verkligheten är komplex" i integrationspolitiska sammanhang (annat än som ett kommentar som alltid passar in i alla sammanhang)?

  Jag är också optimistisk, annars skulle jag inte diskutera integrationsfrågan. Min optimism grundar sig däremot inte på tidsaspekten. Även om vi inte skulle göra ett smack så skulle det vi idag kallar för integrationsfrågan lösas av sig själv om 100-200 år. Politisk ansträngningar och dialog är nödvändig eftersom vi inte har tid att vänta att saker och ting blir bättre av de naturliga processerna.

  PS. Intressant att du väljer att kalla dig för "antirasist". :-)

 6. Blogger Em. Says:

  jag är bara nyfiken när du säger att 60-talets arbetskraftsinvandrare inte var delaktiga i samhället (mer än dagens invandrare?). vad baserar du det på? (dessutom hade ju fler de facto arbete vilket verkar vara det enda som spelar roll här... tror du inte deras poäng är att fler måste arbeta och färre ta bidrag? det kostar att betala den nya regeringens diverse förändringar i skattepolitiken. det handlar alltså inte om livskvalité för människorna som ska in i arbete utan om "livskvalité" för andra.)

  i vilket fall antar jag att SNS menar just det du tror gällande förändringen. förmodligen är många av de som flyr från krig och förföljelse i dagens värld helt enkelt alldeles för välutbildade för sitt eget bästa. helt enkelt överkvalificerade för låglönejobb av uttråkningssort.