<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Jonas+Bellman = sant

Grymma och coola Jonas Hassen Khemiri har välförtjänt vunnit Bellmanpriset. Diggar honom för kommentarer som dessa (från DN):

Hur många språk talar du?

- Ett flertal. Jag är mest intresserad av alla de möjliga språk som finns på svenska. Med den bakgrund jag har så talar jag många olika sorters svenska, säger Jonas Hassen Khemiri och nämner handelsiska som ett av dessa.

Det är ett språk som talas av dem som går eller har gått på Handelshögskolan. Han själv är en av dessa elever. Han talar också om det teatriska språket och det khemiriska - förstås.


Det är så man uppdaterar Sverige och svenskheten, inte genom att införa nya stigmatiserande begrepp som befäster vi-och-dom-tänkande. Heja Jonas!

“Jonas+Bellman = sant”