<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Är detta for real?

Bloggen AdiosGringo har skrivit allt vettigt som går att skriva om denna nyhet (text). Jag håller till tusenprocent med om följande:

Det finns ingen anledning att här kritisera Gringo. Gringo är bara ett företag som säljer varor och tjänster. De bedriver “commercial humanism”. Gringo är som sagt kärlek - det vet ju alla. Det “handlar om bra människor som vill väl”, det handlar om “otroligt smarta och trevliga personer”, för att nu återigen citera Isobel Hadley-Kamptz (och AdiosGringo kommer få tillfälle att citera henne många många gånger, för hon är själv en bra människa, tror vi, en otroligt smart och trevlig person som vill väl).

Nej, det är inte Gringos sak att avstå från att sälja undermåliga ”utbildningar” om det är just vad folk vill ha. Det skrattretande och i längden farliga är Gringos kunder - alla dessa politiker som faller för charmig jippofilosofi, för lätta skenlösningar och enkla förklaringar.

PS. Även Luciano har skrivit några ord om detta.

“Är detta for real?”