<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Trygghet och närhet framför allt

Dom som förespråkar tvångsplacering av asylsökande och andra nyanlända bör lyssna på Tendens programserier om att hitta hem. Människor är inte pjäser som kan flyttas runt efter en analys eller strategi genomförd i riksdagen eller Rosenbad. Vi människor är känslovarelser. Inte ekonomiskt effektiva, logiska eller rationella maskiner.

Följande står om programmet på P1 hemsida:
HITTA HEM - annorlunda i Avesta eller segregerad i storstan?
Tisdag 1/5 11.03 och 20.03 samt onsdag 2/5 23.30.- I min klass finns inte en enda person med föräldrar som är födda i Sverige, säger Ingi Abdulhameed, 21 år. Alla är som jag. Vi pratar svenska med varandra, men har olika modersmål.
När Ingis familj kom till Sverige och Stockholm från Irak uppmanade kommunen dem att flytta till Avesta. Där skulle de få bostad och ett lättare liv, sade man. Och visst fick de en bostad. Men för Ingi och hennes syster Iman blev åren i Avesta allt annat än enkla.
-Vad är det för mening med att bo på en mindre ort med mer svenskar, om man inte blandas med dom?

“Trygghet och närhet framför allt”