<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

22:24 - george micheal fortfarande magisk

fredag, juni 29, 2007 by qaisarJust nu: George Micheal

by qaisar


Jag och Luciano på konsert. Fantastiskt drag!

Sluta etnoporra

torsdag, juni 28, 2007 by qaisar

Mycket bra text i dagens DN av Stefan Johnsson (hittar inte den på nätet) om samtidens intresse för att utöva etnopornografi, detta med anledning av Mångkulturåret. Har skrivit en text utifrån liknande resonemang i AiP. Johnssons artikel avslutas med
"Låt oss möta de kulturella identiteterna med kall tystnad och tala om världsordningen och förtrycket".
Imorgon överlämnas också Mångkulturåret 06 betänkande till regeringen. Har skrivit en kort essä i betänkandet som visar hur politiken alltid har varit upptagen med "dom andra", oavsett den officiella retoriken om att det inte ska finnas något vi-och-dom eller att utanförskap ska vända till innanförskap.

Etiketter:

Svennförmedlningen

onsdag, juni 27, 2007 by qaisar

Detta är genialiskt, kul, smart och intelligent. Bra grepp att rikta ljuset på normen istället för det som uppfattas som undantaget. Då framträder absurditeten tydligare.

Tack till Samuel Engblom för tipset.

Sommrens låt utsedd

söndag, juni 24, 2007 by qaisar

Jag, Noor och Uma har bestämt att sommarens låt heter "Vad e det för Mode?" med Ison och Fille. På vägen hem idag sjöng jag och Noor: "Vad är det mode? Är det Nikos-mode? Är det Elias-mode? Eller är det flipp-mode?".


Alla har en etnicitet

by qaisar

Åsa Petersen skriver i sitt svar till Katrine Kielos att
Arbetare har också ett kön, en etnicitet och en sexualitet.
Jag vet var (geografiskt sätt) jag är född, ungefärlig nyans på min hudfärg och jag vet vilken hårfärg jag har. Jag vet också att vissa människor anser att jag är en sämre (eller mindre värd) människa p.g.a. min hår- och hudfärg. Jag vet däremot inte vilken etnicitet eller kulturell identitet jag har. Åsa kanske kan klargöra detta för mig?! Vilket typkategori tillhör jag? Om jag också har en etnicitet, vilken är den?

Jag vill egentligen samma sak som Åsa; hon avslutar sitt svar med följande:
För egen del vill jag väldigt gärna komma bort från etiketterna.

Alla ska med, även runt stången

fredag, juni 22, 2007 by qaisar


Idag skriver jag, Jytte och Luciano i Aftonbladet om att alla inte får vara med i firandet av midsommar, svenskhet och Sverige. Själv ligger jag hemma p.g.a ryggskott. Trevlig midsommar, hur ni än firar den.

Nationalism 2.0

onsdag, juni 13, 2007 by qaisar

Jag är liksom Tariq Ramadan övertygad om att nationalism fortfarande är ett viktigt projekt för att skapa ett sammanhållet samhälle. Känslan av att vara en del av en större enhet är viktig och kan inte negligeras. Det är först när vi är en del av en större gemenskap som vi på riktigt kan bejaka våra olikheter och erkänna andras. Det är därför vi i Sverige behöver anpassa svenskheten till den nutida befolkningen. Nationalismen behöver erövras från främlingsfientliga partier och grupperingar.

[Mohamed Omar skriver också om Tariq Ramadan och nationalism.]

Använd inte begreppen etnicitet och mångkultur utan att definiera

måndag, juni 04, 2007 by qaisar


Skriver idag i AiP om att vi behöver skrota begreppen etnicitet och mångkultur när vi benämner "de andra" i officiella sammanhang. Det löser inte allt men vi kan komma en bra bit på vägen genom denna språkuppdatering. Låt oss inte glömma bort att ord påverkar tankar som i sin tur styr våra handlingar.