<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Alla har en etnicitet

Åsa Petersen skriver i sitt svar till Katrine Kielos att
Arbetare har också ett kön, en etnicitet och en sexualitet.
Jag vet var (geografiskt sätt) jag är född, ungefärlig nyans på min hudfärg och jag vet vilken hårfärg jag har. Jag vet också att vissa människor anser att jag är en sämre (eller mindre värd) människa p.g.a. min hår- och hudfärg. Jag vet däremot inte vilken etnicitet eller kulturell identitet jag har. Åsa kanske kan klargöra detta för mig?! Vilket typkategori tillhör jag? Om jag också har en etnicitet, vilken är den?

Jag vill egentligen samma sak som Åsa; hon avslutar sitt svar med följande:
För egen del vill jag väldigt gärna komma bort från etiketterna.

“Alla har en etnicitet”