<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Nationalism 2.0

Jag är liksom Tariq Ramadan övertygad om att nationalism fortfarande är ett viktigt projekt för att skapa ett sammanhållet samhälle. Känslan av att vara en del av en större enhet är viktig och kan inte negligeras. Det är först när vi är en del av en större gemenskap som vi på riktigt kan bejaka våra olikheter och erkänna andras. Det är därför vi i Sverige behöver anpassa svenskheten till den nutida befolkningen. Nationalismen behöver erövras från främlingsfientliga partier och grupperingar.

[Mohamed Omar skriver också om Tariq Ramadan och nationalism.]

“Nationalism 2.0”