<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13619379\x26blogName\x3d(Var)dagliga+funderingar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv_SE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://qaisarmahmood.blogspot.com/\x26vt\x3d4533509344398994884', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sluta etnoporra

Mycket bra text i dagens DN av Stefan Johnsson (hittar inte den på nätet) om samtidens intresse för att utöva etnopornografi, detta med anledning av Mångkulturåret. Har skrivit en text utifrån liknande resonemang i AiP. Johnssons artikel avslutas med
"Låt oss möta de kulturella identiteterna med kall tystnad och tala om världsordningen och förtrycket".
Imorgon överlämnas också Mångkulturåret 06 betänkande till regeringen. Har skrivit en kort essä i betänkandet som visar hur politiken alltid har varit upptagen med "dom andra", oavsett den officiella retoriken om att det inte ska finnas något vi-och-dom eller att utanförskap ska vända till innanförskap.

Etiketter:

“Sluta etnoporra”